Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne doktryny społeczno-gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.WDG.SM.REKME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne doktryny społeczno-gospodarcze
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 2
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 3/semestr 2

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SM

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest prezentacja założeń doktryn społeczno - gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli studentowi bliżej poznać procesy

społeczno-ekonomiczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Rola doktryn, ideologii, programów politycznych i ekonomicznych w życiu społeczno - gospodarczym i politycznym.

3-4. Starożytna myśl społeczno - ekonomiczna.

5-6. Wczesnochrześcijańska myśl społeczno - ekonomiczna

7-8. Powstanie merkantylizmu, kameralizmu i fizjokratyzmu.

9-10. Klasyczna szkoła angielska.

11-12. Źródła liberalizmu i etapy jego rozwoju.

13-14. Marksizm i etapy jego rozwoju.

15. Neoklasyczna myśl ekonomiczna.

Ćwiczenia:

1-2. Analiza tekstów źródłowych Arystoteles "Polityka"

3-4. Analiza tekstów źródłowych św. Tomasz z Akwinu "Sprawiedliwość"

5-6. Analiza tekstów źródłowych Hugo Kołłątaj "Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz o konstytucji w ogólności".

7-8. Analiza tekstów źródłowych Adam Smith "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów".

9-10. Analiza tekstów źródłowych J.S. Mill "O wolności".

11-12. Ruch socjaldemokratyczny i ewolucja jego programu.

13-14. Państwo dobrobytu.

15. Katolicka doktryna społeczno - ekonomiczna

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego (2 ECTS) 33 godzin

w tym:

wykłady (30 godzin)

konsultacje (2 godziny)

udział w badaniach (0 godzin)

obowiązkowe praktyki i staże (0 godzin)

udział w egzaminie i zaliczeniu (1 godziny)

praca własna (1 ECTS) 57 godzin

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Bartkowiak R. 2003. Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Chojnicka K., Kozub - Ciembroniewicz W. 2002. (red.), Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków.

3. Stankiewicz W. 2007. Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Uzupełniająca:

4. Filipowicz S. 2003. Historia myśli polityczno - prawnej, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.

5. Landreth H. Colander D. C., 2005. Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- orientuje się w rozwoju współczesnych doktryn społeczno - ekonomicznych i ich wpływie na gospodarkę i politykę państwa;

- poznaje wewnętrzne przemiany konkretnych teorii;

- poznaje związki istniejące pomiędzy polityką a ekonomią.

Umiejętności:

- potrafi dokonać analizy współczesnej polityki gospodarczej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kompetencje społeczne:

- zdobyte przez studenta umiejętności pozwolą mu na czynne uczestniczenie w życiu politycznym i gospodarczym swojego kraju;

- dzięki zdobytej wiedzy może brać aktywny udział w transformacji, jaka dokonuje się w Polsce i w świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Ćwiczenia:

- aktywność w realizacji zadań

Ocena końcowa= 0,8 ocena z egzaminu+ 0,2 ocena z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)