Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.SRO.SM.REKME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna i gospodarcza
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 2
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się z organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Prawne pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego.

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.

3. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym.

4. Kształtowanie prawa miejscowego przez samorządy terytorialne.

5. Ordynacje wyborcze do organów samorządu terytorialnego.

6. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców - referendum lokalne.

7. Samorząd terytorialny w systemie finansów publicznych.

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

9. Interwencjonizm samorządowy narzędzia oddziaływania.

11. Marketing terytorialny - zarys koncepcji.

12. Marketing operacyjny w działaniach samorządów terytorialnych.

13. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym.

14. Samorząd zawodowy zasady funkcjonowania i zadania.

15. Samorząd gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania.

Tematyka ćwiczeń

1. System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Podział kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

3. Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

4. Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego.

5. Status radnego - prawa i obowiązki wynikające z mandatu.

6. Kampania wyborcza - procedury i ustalanie wyników wyborów.

7. Działalność uchwałodawcza rad gminnych i jej konsekwencje

8. Procedura uchwalania budżetu - ćwiczenia praktyczne w pozyskiwaniu poparcia dla planowanych działań.

9. Projektowanie inwestycji komunalnych przy udziale środków zewnętrznych.

10. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

11. Oddziaływanie samorządów terytorialnych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

12. Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym.

13. Budowa strategii rozwoju jednostki terytorialnej.

14. Marketing terytorialny - przykłady praktyczne.

15. Repetytorium - zaliczenie przedmiotu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS:

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Szypliński M. 2011. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Dom Organizatora Toruń.

Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa.

Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Dioradztwo nr1, s. 59-64.

Satoła Ł., Wojewodzic T. 2013. System of local government finance unit in Poland, Public administration and regional development, Schol of Economics and Management of Public Administration, no.2, volume IX, 43-48.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje samorząd i jego poszczególne formy,

- wskazuje najważniejsze akty prawa regulujące zasady funkcjonowania samorządów terytorialnych i gospodarczych,

- opisuje zasady ustrojowe funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce,

B/ umiejętności:

- odnajduje w zasobach sieciowych akty prawne regulujące zasady funkcjonowania samorządu,

- przygotowuje program wyborczy,

- ocenia konsekwencje ekonomiczne obniżenia stawek podatków lokalnych,

- formułuje argumenty w obronie rozwiązań proponowanych w uchwałach organów samorządowych,

- zabiega o wsparcie dla swoich pomysłów i proponowanych rozwiązań,

C/ kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole (partii) w celu wykonania określonego zadania,

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy dla skuteczniejszego działania na forum publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za:

- udział w quizach merytorycznych (praca w grupach "partiach", punkty uzyskują trzy najlepsze grupy w każdym quizie),

- przygotowanie i prezentacja programu wyborczego, udział w wyborach i "uzyskanie" mandatu radnego (ocena pracy indywidualnej, grupowej oraz skuteczności podejmowanych działań),

- pracę w trakcie symulacji "sesji rady gminy", aktywność podczas prac nad uchwałami podatkowymi i określaniem priorytetów inwestycyjnych gminy,

- przygotowanie prasówek z prasy fachowej,

- uczestnictwo i przygotowanie sprawozdania z posiedzenia rady gminy w miejscu zamieszkania.

Oceny zaliczeniowe z ćwiczeń zgodnie ze skalą punktową ustaloną na początku semestru.

Ocena z wykładów w zależności od preferencji studenta: na podstawie egzaminu ustnego (pytania teoretyczne, zadania problemowe i sytuacyjne) lub egzaminu testowego (test jednokrotnego wyboru).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- cwiczenia – 15 godz.

- egzamin koncowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

- przygotowanie do cwiczen - 10 godz.

- uczestnictwo w pracach organu stanowiacego gminy i opracowanie sprawozdania - 7 godz.

- przygotowanie przeglądu aktuaknej prasy fachowej - 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Razem: 75 godz. : 25 = 3,0 (czyli 3 pkt ECTS)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.