Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardy ekologiczne w przemyśle rolno-spożywczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.SER.SM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy ekologiczne w przemyśle rolno-spożywczym
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: specjalistyczny/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie norm i standardów stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. W czasie zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem żywności. Scharakteryzowane zostaną systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo żywności: GCP, GPH, HACCP, PN-EN ISO 22000, Codex Alimentarius.

Pełny opis:

Wykłady

1. Unia Europejska szanse i zagrożenia dla środowiska, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

2. Światowe prawo żywnościowe – Codex Alimentarius.

3. Nadzór sanitarny nad produkcją żywności, obowiązujące akty prawne.

4. System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych w UE.

5. Konsument na rynku artykułów żywnościowych.

6. Regulacje prawne o warunkach zdrowotnych żywności.

10. Działanie krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych i paszach.

11Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Ćwiczenia:

1. Omówienie systemów zapewniających jakość żywności.

2. Opracowanie księgi HACCP dla zakładu/sklepu/stołówki/ produktu.

Statystyka przedmiotu:

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30, ECTS** 1.20

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 0 godz.

udziały w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (0.80 ECTS**) 50 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Berdowski J. B. 2003. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points = Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli : system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Warszawa,

Uzupełniająca:

- normy ISO 22000

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności

- identyfikuje główne systemy zapewniając jakość i bezpieczeństwo żywności

- integruje wiedzę z rożnych dyscyplin

umiejętności:

- wykonuje księgę HACCP dla wybranego zakładu

kompetencje społeczne

- organizuje prace w małym zespole (3 osobowe zespoły) celem wykonania księgi HACCP

- posiada świadomość ciągłego dokształcania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

- zaliczenie na ocenę (pytania otwarte)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia

- ocena księgi HACCP uwzględniać będzie poprawność merytoryczną i wizualną, efektywność i organizację pracy w zespole. Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ustnego księgi HACCP

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z zaliczenia (wykłady) + 0.5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)