Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.RZM.SL.RZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE /ECTS: 2/ semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: podstawowy/ fakultatywny

Wymagania wstępne: znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Celem przedmiotu jest powtórzenie, uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości z zakresu matematyki szkoły średniej, niezbędnych dla zrozumienia i opanowania prowadzonych równolegle wykładów z matematyki wyższej. Pod tym kątem dobierane są zadania rozwiązywane na zajęciach.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Liczby rzeczywiste: kolejność działań, potęgowanie, pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty.

2. Logika matematyczna: zdanie, wartość logiczna zdania, zaprzeczenie zdania, alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność. Forma zdaniowa i kwantyfikatory.

3. Algebra zbiorów. Wyznaczanie sumy, różnicy, iloczynu, dopełnienia zbiorów - na przykładach wyznaczania dziedziny funkcji.

4. Funkcje elementarne - wykres, właściwości. Równania i nierówności pierwszego i drugiego stopnia.

5. Funkcja wykładnicza - konstrukcja wykresu, podstawowe własności. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności wykładniczych.

6. Definicja logarytmu, logarytm dziesiętny i naturalny, wzory logarytmiczne. Funkcja logarytmiczna - konstrukcja wykresu, własności. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności logarytmicznych.

7. Składanie funkcji, funkcja wewnętrzna i zewnętrzna, wyznaczanie dziedziny i zbioru wartości funkcji złożonej.

8. Ciągi liczbowe. Granica ciągu.

9. Rozwiązywanie układów równań i nierówności pierwszego stopnia metodą algebraiczną i graficzną.

10. Równania i nierówności pierwszego stopnia. Równania z wartością bezwzględną.

11. Układy równań pierwszego lub drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi.

12. Wielomian jednej zmiennej. Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych n-tego stopnia.

13. Zasady wykonywania działań na wyrażeniach wymiernych, rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych. Funkcja wymierna.

14-15. Funkcje trygonometryczne - konstrukcja wykresów, własności. Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów: 30, 45, 60 stopni. Tożsamości trygonometryczne. Rozwiązywanie elementarnych równań i nierówności trygonometrycznych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. (1,4 ECTS)

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna (0,6 ECTS) 15 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Kozłowska G. Żabka M., Żytka M.: Repetytorium matematyki elementarnej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi podać wzór, wykres i własności funkcji elementarnych

- zna metody rozwiązywania układów równań i nierówności określonych typów (liniowych, wielomianowych, wymiernych)

Umiejętności:

- student rozwiązuje proste równania i nierówności wielomianowe i wymierne

- rozwiązuje proste układy równań określonych typów

Kompetencje społeczne:

- student jest świadomy użyteczności poznanego materiału w zagadnieniach praktycznych do obliczeń, oszacowań i prognoz, w szczególności finansowych i ekonomicznych,

- umie współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są wyniki sprawdzianu pisemnego oraz odpowiedzi ustnych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Bożek, Lidia Luty
Prowadzący grup: Elżbieta Badach, Jadwiga Bożek, Wiesław Grygierzec, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach, Jadwiga Bożek, Lidia Luty
Prowadzący grup: Elżbieta Badach, Jadwiga Bożek, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.