Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.RZM.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: NL

status: podstawowy

Celem przedmiotu jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu szkoły średniej niezbędnych dla zrozumienia i opanowania prowadzonych równolegle wykładów kursowych z matematyki wyższej. Pod tym kątem dobierane są zadania rozwiązywane na zajęciach.

Pełny opis:

1. Liczby rzeczywiste: kolejność działań, potęgowanie, pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty. 1h

2. Logika matematyczna: zdanie, wartość logiczna zdania, zaprzeczenie zdania, alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność. Forma zdaniowa i kwantyfikatory. 2h

3. Algebra zbiorów. Wyznaczanie sumy, różnicy, iloczynu, dopełnienia zbiorów - na przykładach wyznaczania dziedziny funkcji. 2h

4. Funkcje elementarne - wykres, właściwości. Równania i nierówności pierwszego i drugiego stopnia. 2h

5. Funkcja wykładnicza - konstrukcja wykresu, podstawowe własności. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności wykładniczych. 2h

6. Definicja logarytmu, logarytm dziesiętny i naturalny, wzory logarytmiczne. Funkcja logarytmiczna - konstrukcja wykresu, własności. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności logarytmicznych. 2h

7. Składanie funkcji, funkcja wewnętrzna i zewnętrzna, wyznaczanie dziedziny i zbioru wartości funkcji złożonej.

8. Równania i nierówności pierwszego stopnia. Równania z wartością bezwzględną. 2h

Struktura aktywności studenta::

zajęcia zrealizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 20, ECTS 0,8

w tym:

ćwiczenia 15 godz.

konsultacje 2 godz

udział w egzaminie i zaliczeniach 3 godz.

praca własna 55 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Kozłowska G. Żabka M., Żytka M.: Repetytorium matematyki elementarnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student potrafi podać wzór, wykres i własności funkcji elementarnych

- zna metody rozwiązywania układów równań i nierówności określonych typów (liniowych, wielomianowych, wymiernych, wykładniczych, logarytmicznych)

Umiejętności

- student rozwiązuje proste równania i nierówności wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, wielomianowe i wymierne

- rozwiązuje proste układy równań określonych typów

Kompetencje społeczne:

- student jest świadomy użyteczności poznanego materiału w zagadnieniach praktycznych do obliczeń, oszacowań i prognoz, w szczególności finansowych i ekonomicznych,

- umie współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są wyniki sprawdzianu pisemnego oraz odpowiedzi ustnych.

Ocena końcowa na zaliczenie ćwiczeń jest średnią ważoną uzyskanych ocen.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach, Andrzej Krasnodębski
Prowadzący grup: Elżbieta Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Grygierzec
Prowadzący grup: Wiesław Grygierzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.