Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.PMK.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS:2 / semestr 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Wykłady:

1. Geneza i rozwój koncepcji marketingu - marketing, a inne sposoby działania na rynku, reguły marketingowe - 1 godz.

2. Zachowania nabywców na rynku i ich konsekwencje marketingowe - uwarunkowania procesu postępowania konsumentów, etapy procesu postępowania konsumentów - 2 godz.

3. Polityka produktu w przedsiębiorstwie - miejsce produktu w marketingu, podział produktów według różnych kryteriów, struktura produktu według T. Levitta, cykl życia produktu, marka produktu - 2 godz.

4. Polityka dystrybucji - podział kanałów dystrybucji, intensywność dystrybucji i jej powiązanie z rodzajami produktów, wybór pośredników w procesie dystrybucji, merchandaising - 2 godz.

5. Polityka promocji w przedsiębiorstwie - miejsce promocji w marketingu, instrumenty promocji i ich funkcje, projektowanie kampanii promocyjnej - 2 godz.

6. Cena jako element gry rynkowej - rodzaje strategii cen, zmiany i różnicowanie cen - 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw - identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia przedsiębiorstw - 1 godz.

2. Zachowania nabywców na rynku, jako podstawa działalności marketingowej przedsiębiorstwa - 1 godz.

3. Działania i decyzje przedsiębiorstwa związane z produktem - m.in. poszukiwanie pomysłów na nowe produkty, identyfikacja funkcji opakowań - 1 godz.

4. Dystrybucja w działalności marketingowej przedsiębiorstwa - formy dystrybucji sklepowej i pozasklepowej, wybór kanału dystrybucji przez przedsiębiorstwo - 1 godz.

5. Działania związane z promocją w przedsiębiorstwie - instrumenty promocji - 1 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 21 godz.

w tym: wykłady 10 godz.

ćwiczenia 5 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 54 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, 2003.

2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing - Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, 1996.

3. Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

4. Pilarczyk B., Mruk H. (red.): Kompendium wiedzy o marketingu. PWN, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę w zakresie istoty i podstawowych założeń marketingu,

- student zna teorię zachowań konsumentów na rynku,

- student posiada wiedzę dotyczącą instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek.

Umiejętności:

- student wykonuje analizę możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstwa na rynku w warunkach zidentyfikowanych zmian,

- student przeprowadza analizę zachowania konsumentów na rynku z uwzględnieniem rodzajów decyzji nabywczych, dostrzeganego ryzyka i możliwości jego redukcji w procesie zaspokajania określonych potrzeb,

- student klasyfikuje elementy struktury produktu,

- student dokonuje wyboru kanałów dystrybucji w określonych warunkach,

- student dokonuje wyboru podstawowych form promocji w określonych warunkach.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę znajomości zasad marketingu dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem,

- student nabiera umiejętności oceny zjawisk będących efektami marketingowego oddziaływania przedsiębiorstw na konsumentów,

- student wykształca w sobie zdolności wystąpień publicznych oraz obrony własnego punktu widzenia ,

- student potrafi zorganizować pracę swoją i małego zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Forma pisemna.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Forma pisemna.

Zakresy procentowe niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen takie same jak w przypadku oceny z wykładów.

Ocena z kursu jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Matysik-Pejas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.