Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nawożenie a jakość plonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.NJP.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nawożenie a jakość plonów
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, organicznymi i naturalnymi na jakość plonu roślin uprawnych.

W ramach przedmiotu omówiony zostanie wpływ nawożenia na jakość plonów roślin uprawnych oraz kryteria oceny jakościowej plonów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny zbożowe, okopowe, przemysłowe i pastewne, w tym UZ. Przedstawione zostaną potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Podane zostaną aktualne normy dotyczące oceny plonów.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Warunki naturalne polskiego rolnictwa. Czynniki decydujące o wielkości i jakości plonów. Podział cech jakościowych roślin.

3-4. Uprawa roślin zbożowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Cechy jakościowe kukurydzy przeznaczanej na zakiszanie.

5-6. Uprawa roślin okopowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe korzenia buraka cukrowego i bulw ziemniaka.

7-8. Uprawa roślin przemysłowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe nasion rzepaku.

9-10. Wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe runi UZ – łąk i pastwisk, z uwzględnieniem wymagań pokarmowych zwierząt.

Ćwiczenia:

1-2. Zasady ustalania dawek składników pokarmowych i nawozów pod rośliny uprawne.

3-4. Uprawa roślin strączkowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe nasion bobiku i soi.

5-6. Uprawa roślin włóknistych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe włókna i nasion lnu.

7-8. Uprawa roślin specjalnych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe liści tytoniu.

9-10. Uprawa roślin specjalnych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe szyszek chmielu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 24 godz.

w tym: wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Grzebisz W. 2011. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 1. Oleiste, okopowe i strączkowe. PWRiL, Poznań.

3. Grzebisz W. 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 2. Zboża i kukurydza. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

1. Aktualny „Rocznik statystyczny rolnictwa”, GUS, Warszawa.

2. Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia czynniki wpływające na jakość plonów

- zna potrzeby pokarmowe roślin

- wymienia parametry oceny jakościowej roślin uprawnych

Umiejętności:

- oblicza potrzeby pokarmowe roślin

- oblicza dawki nawozów potrzebne do uzyskania określonego plonu

- bilansuje dawki nawozów, aby ograniczyć negatywny wpływ nawozów na parametry jakości roślin

- ocenia wpływ nawożenia mineralnego, naturalnego i organicznego na parametry jakościowe plonu roślin uprawnych

Kompetencje społeczne:

- pracuje w zespole

- organizuje pracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Wykłady:

I i II termin – zaliczenie pisemne w formie testowej, III termin – zaliczenie ustne

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnia 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnia >90%).

Ćwiczenia:

W oparciu o materiały dostarczone przez prowadzącego zajęcia, w trakcie każdych ćwiczeń studenci przygotowują sprawozdanie, pracując w zespołach 2-4 osobowych. Oceniana będzie poprawność obliczeń, interpretacji wyników i formułowania wniosków. Ocena podsumowująca obliczana jest na podstawie sumy punktów otrzymanych za przygotowanie poszczególnych sprawozdań (5 sprawozdań, każde ocenione na maksymalnie 1 pkt.). Jeśli suma punktów jest mniejsza od 3,0, student przystępuje do pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.