Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.KIS.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i społeczeństwo
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/ECTS: 2/semestr 2

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich w kontekście zjawisk kulturowych. Poruszone zostaną m. in. zagadnienia obejmujące: problemy integracji kultury, zjawiska determinujące globalne zmiany kulturowe oraz specyfikę wiejskiej kultury ludowej.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin):

1-2. Definicja kultury. Istotne cechy zjawisk kulturowych. Płaszczyzny zjawisk kulturowych. Treść i forma w kulturze.

3-4. Relacje pomiędzy elementami kultury. Kultury i kręgi kulturowe jako jednostki społeczne

5-6. Geneza kultury - społeczeństwa pierwotne. Najwcześniejsze okresy rozwoju kultury ludzkiej. Pierwsze cywilizacje.

7. Przeciwstawienie kultura – natura. Przyczyny powstania i rozwoju kultury.

8. Potrzeby pierwotne i wtórne; skutki stałego wzrostu potrzeb wtórnych dla przeobrażeń kulturowych.

9-10. Współczesne przemiany kultur pierwotnych. Powszechność zmiany kulturowej a specyfika ostatnich czasów.

11-12. Typy przemian kulturowych. Kulturowe zróżnicowanie wyobrażeń o świecie. Przymusowa akulturacja.

13-14. Potrzeby a wartości: pojęcie wartości i systemu wartości. Kultura a cywilizacja. Główne formacje kulturowe w skali globalnej.

15. Kulturowa perspektywa socjologiczna. Złożoność i różnorodność kultury symbolicznej. Kultura narodowa.

Ćwiczenia (15 godzin):

1-2. Od tradycyjnej kultury ludowej do kultur lokalnych.

3. Tradycyjna rodzina chłopska oraz społeczność wioskowa. System wartości, psychika i mentalność mieszkańców dawnej wsi.

4-5. Religijność ludowa.

6. Przeobrażenia kulturowe na wsi, impakt kultury masowej.

7-8. Przejawy dysharmonii kulturowej oraz dezintegracji środowisk lokalnych.

9-10. Kultura a społeczeństwo - Globalizacja. Wymiar społeczno - kulturowy globalizacji. Globalizacja kultury.

11. Dystans kulturowy. Problemy wynikające z badania obcych kultur.

12-13. Zagadnienia kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tożsamość kulturowa mniejszości.

14-15. Subkultura, popkultura, kontrkultura, kultura masowa, kultura alternatywna.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego (1 ECTS) 33 godzin

w tym:

wykłady (15 godzin)

ćwiczenia i seminaria (15 godzin)

konsultacje (2 godziny)

udział w badaniach (0 godzin)

obowiązkowe praktyki i staże (0 godzin)

udział w egzaminie i zaliczeniu (1 godzina)

Praca własna 27 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Kłoskowska A., 2005. Kultury narodowe u korzeni. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

2. Mead M., 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

3. Lash S., Lury C. 2011. Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

Uzupełniająca:

4. Nowicka E., 2005. Świat człowieka - świat kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

5. Olszewska-Dyoniziak B., 2001. Człowiek - kultura - osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wyd. ATLA 2. Wrocław.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- dysponuje wiedzą nt. przeobrażeń kulturowych oraz kultury ludowej, kultury lokalnej, a także religijności ludowej;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić identyfikację zjawisk determinujacych globalne zmiany kulturowe;

Umiejętności:

- potrafi zdefiniować pojęcie kultury, oraz określić jej formy, istotę i genezę;

- identyfikuje zjawiska determinujące globalne zmiany kulturowe;

- rozpoznaje różnice pomiędzy mniejszościami narodowymi a etnicznymi występujacymi w Polsce;

Kompetencje społeczne:

- potrafi wskazać działania mające na celu pielęgnowanie kultur lokalnych;

- docenia rolę kultur lokalnych w sytuacji zachodzących globalnych zmian kulturowych;

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Ćwiczenia:

- aktywność w realizacji zadań

- ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej

Ocena końcowa= 0,8 ocena z egzaminu+ 0,2 ocena z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)