Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze strukturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.FST.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 4/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: MS

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie źródeł finansowania projektów dostępnych w ramach funduszy strukturalnych. Ponadto ważnym celem jest przekazanie podstawowych informacji z dotychczasowych doświadczeń gmin, firm i organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków unijnych. W czasie zajęć zostaną omówione procedury i dokumenty związane z aplikowaniem o środki unijne. Studenci przy okazji pobytu w swojej gminie docierają do informacji o skorzystaniu z funduszy unijnych. Następnie wymyślają własne pomysły na projekt. Do swojego tematu, tytułu projektu poszukują źródeł finansowania.

Pełny opis:

1. Wstęp do dotacji – krótko o ewolucji polityki regionalnej, ogólne zasady pomocy finansowej UE: generalne, subsydiarności, współfinansowania, koncentracji, koordynacji, partnerstwa, podziału zarządzania (1h)

2. Doświadczenia z wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-13, systematyka funduszy strukturalnych w latach 2014-20 (1h)

3. Fundusze strukturalne UE jako wspólnotowe instrumenty rozwoju społeczno-ekonomicznego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności) (1h)

4. Fundusze Rolne (Europejski Fundusz Rolny Gwarancji, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), inne Wspólnotowe Fundusze o ukierunkowaniu tematycznym:

F. Tytoniowy, F. Weterynaryjny, F. Dostosowania do Globalizacji, F. Solidarności Unii Europejskiej. F. Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (1h)

5. Możliwości finansowania przez Unię Europejską działań w ramach sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo np. Program ramowy „ Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1h)

6. Fundusze ogólnoeuropejskie: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarski Program Współpracy w celu Zmniejszenia Różnic, JASPERS, JEREMIE, JESSICA (1h)

7. Inicjatywy horyzontalne mające na celu promowanie ogólnoeuropejskiego partnerstwa, (1h)

7 Program Ramowy, Młodzież w działaniu, LIFE+, Inteligentna energia i inne.

8. Krótkie omówienie krajowych planów strategicznych i legislacji związanej z funduszami strukturalnymi, (1h)

9. Systematyka programów pomocowych czyli Programy Operacyjnych, ich cele i dostępność środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura (1h)

i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

10. Programy Operacyjne c.d.: Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-20 (bardziej szczegółowe omówienie Regionalnego Programu dla woj. małopolskiego) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako ważny czynnik rozwoju woj. małopolskiego (1h)

11. Kwalifikowanie wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania 2014-20 (1h)

12. Procedury i dokumenty związane z aplikowaniem o środki unijne (1h)

13. Jak poprawić skuteczność starań o środki unijne? Kredyt i leasing oraz pożyczki jako wsparcie w korzystaniu z funduszy strukturalnych (1h)

14. Uszczegółowienie definicji beneficjentów i przedstawienie problematyki pozyskiwania środków unijnych przez praktyków – biznesmen lub ktoś z uczelni wyższej (1h)

15. Podsumowanie zajęć (1h)

Ćwiczenia

1. Project idea – skąd brać pomysły na projekty unijne: podejście heurystyczne, inwentyka, innowatyka (innowacja i inwentyka), czy jesteśmy „google inteligencją” i czy potrafimy być kreatywni? (Samorząd ma strategię, z niej wynikają najczęściej projekty, jeśli chodzi o firmę, organizację pozarządową to ważne jest aby „wpaść na pomysł” o co aplikować w ramach funduszy unijnych) (1h)

2. Próba wariacji na określony temat i inne przykłady technik twórczych – podobnie jak to robili muzycy np. Beethowen tworzył na podstawie znanych melodii własne utwory, niektórzy artyści znajdywali inspiracje w sztuce ludowej i dostosowywali je do współczesnych gustów (czyli o sztuce gustownej kompilacji) (1h)

3. Dyskusja na temat inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej, które można zobaczyć w miejscu zamieszkania studentów (konkurs na zdjęcie z telefonu komórkowego, które najlepiej oddaje rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce) (1h)

4. Aktywność społeczno-ekonomiczna studentów, jednominutowe wypowiedź każdego ze studentów i dyskusja na temat pomysłów na działalność gospodarczą, organizację pozarządową, inwestycje itp., które mogłyby być finansowane z funduszy unijnych (1h)

5. Dla wymyślonych przez studentów pomysłów na poprzednich zajęciach szukamy źródeł finansowania w funduszach strukturalnych i poszczególnych programach, składowe wniosku przy staraniu się o wybrane źródło finansowania, dokumenty-ząłączniki do wniosku, czy jest potrzebny biznesplan? Czy jest schemat projektu z którego możemy skorzystać? (1h)

6. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów - szukamy źródeł finansowania (1h)

7. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów - szukamy źródeł finansowania (1h)

8. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów - szukamy źródeł finansowania (1h)

9. Graf kolejnościowy, ścieżka krytyczna i project crashing – ćwiczenie w ramach wymyślonych pomysłów (1h)

10. Określenie typu wymyślonych przez studentów i określenie typu proponowanych projektów: p. czysty, p. funkcjonalny, p. o charakterze macierzowym, co jest w projekcie a czego brak w proponowanym projekcie, praktyczne zajęcia w sali komputerowej i ćwiczenia w posługiwaniu się programem Microsoft Project, tworzenie map procesu, projektowanie obiektowe (1h)

11. Ryzyka związane z korzystaniem z funduszy unijnych, ocena skutków tych ryzyk, zwrócenie uwagi na ryzyka najbardziej prawdopodobne i jednocześnie przynoszące najgorsze skutki (np. kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich w lipcu 2008 na prefinansowanie realizacji projektu, kiedy frank kosztował 2 zł), unikanie ryzyka, branie „na klatę”, przekierowanie ryzyka, budowanie zapasów (1h)

12. Wstęp do zarządzania projektami: zarządzanie ścieżką krytyczną, tworzenie macierzy funkcjonalnej dla projektu, tworzenie wykresu Gantta dla projektu, kamienie milowe projektu (1h)

13. Dyskusja na temat stylu zarządzania projektem i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy stosować ten sam styl cały czas, czy raczej różne style w różnym czasie? (1h)

14. Podsumowanie zajęć i najważniejsze wnioski (1h)

15. Zaliczenie (1h)

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Fundusze strukturalne

wykład 15

ćwiczenia 15

egzamin końcowy 1

konsultacje 2

Razem godzin: 33

Liczba punktów ECTS: 1,32

Wyszukanie dokonanych z udziałem FS inwestycji na terenie własnej gminy 15

Poszukiwanie tematu "project idea" 10

Przygotowanie "project idea" 17

Wpisanie pomysłu do generatora lub przygotowanie prezentacji o pomyśle ("project idea") 10

Przygotowanie do egzaminu 15

Razem godzin: 67

Liczba punktów ECTS: 2,68

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 100

Ogółem liczba punktów ECTS: 4

Literatura:

Podstawowa

Puchała J. 2007. Proces wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w wybranych gminach Polski południowo-wschodniej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów

Babiak J. 2006. Fundusze Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy. Wydawnictwo Studio EMKA. Warszawa.

Cieślak R. 2008. Fundusze unijne 2007-2013 – poradnik przedsiębiorcy. Oficyna Wydawnicza Unimex. Wrocław

Uzupełniająca

Fundusze Europejskie – pismo ogólnopolskie. Red. Naczelny Marek Szymański. Wydawca MJ Media Szymański i Glapiak sp. j. Poznań

Jankowska M. Sokół A. Wicher A. 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007-13. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa

Monitor Unii Europejskiej – miesięcznik wydawany pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Wydawca Instytut Europejski. Warszawa

Tkaczyński W. Willa R. Świstak M. 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – Działania – Środki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada szeroką wiedzę na temat problemów współczesnej gospodarki rynkowej, a także przeobrażeń społecznych i kulturowych,

- zna koncepcje rozwoju regionalnego i kreacji rozwoju gospodarczego,

-ma szeroką wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

Umiejętności:

- potrafi analizować i oceniać dane pozyskiwane z różnych źródeł informacj,

- posiada umiejętności metodycznej analizy i oceny stanu i rozwoju podmiotów gospodarczych oraz rozpoznaje potrzeby zmian i dobiera narzędzia usprawniające ich zachowanie,

-potrafi właściwie analizować stan, przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych, stawiać pytania badawcze, poszukiwać na nie odpowiedzi, formułować własne opinie i oceny,

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających stąd konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy oraz dostępu do szybkiej i wiarygodnej informacji ,

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się, umie współdziałać w grupie ,

- określa priorytety służące rozwiązaniu określonego problemu z wykorzystaniem różnych metod i kryteriów

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując sie podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ćwiczenia:

1) Oceny za wykonanie przykładowych fiszek projektowych wraz ze wskazaniem źródła finansowania lub wydruku z generatora wniosku (rozwiązywanych indywidualne lub w zespołach 2-3 osobowych). Uwzględniana będzie poprawność doboru źródła finansowania oraz stopień dookreślenia projektu (fiszka projektowa, wydruk z generatora wniosków)

Wykłady:

Egzamin pisemny z zakresu materiału prezentowanego na wykładach.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z E+0,4 ocena podsumowująca

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Anna Orchel-Szeląg, Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.