Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.FP.SL.RZEKX.L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDANIE I MARKETING/EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do filozofii przyrody. Problematyka jest przedstawiana chronologicznie, zgodnie z rozwojem idei filozoficznych, z uwzględnieniem relacji między filozofią a naukami przyrodniczymi. Wskazane są również problemy generowane przez nauki przyrodnicze.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Wstęp do filozofii przyrody

2 Problem elementarności

3 Platońska koncepcja filozofii przyrody

4 Metafizyka Arystotelesa

5 Filozofia przyrody w średniowieczu

6 Mechanicyzm Kartezjusza

7 Newton i jego Matematyczne zasady filozofii przyrody

8 Świat według Leibniza

9 Filozofia przyrody Kanta

10 Romantyczna filozofia przyrody i jej przedstawiciele

11 Kosmologia Whiteheada

12 Racjonalizm Poppera

13 Filozoficzne podstawy współczesnej nauki

14 Filozofia przyrody jako dziedzina nauki

15 Zagadnienia i metody filozofii przyrody

Ćwiczenia:

1 Wstęp do ćwiczeń - rozdanie tematów referatów i omówienie ich przygotowania (2h)

2 Św. Albert Wielki - referat studentów i jego dyskusja

3 Św.Tomasz z Akwinu - referat studentów i jego dyskusja

4 Roger Bacon - referat studentów i jego dyskusja

5 Giordano Bruno - referat studentów i jego dyskusja

6 Mikołaj Kopernik - referat studentów i jego dyskusja

7 Galileusz - referat studentów i jego dyskusja

8 P. W. Bridgman - referat studentów i jego dyskusja

9 A. Schweitzer - referat studentów i jego dyskusja

10 W. Goetel - referat studentów i jego dyskusja

11 H. Skolimowski - referat studentów i jego dyskusja

12 J. B. Callicot - referat studentów i jego dyskusja

13 Teoria Gai - referat studentów i jego dyskusja

14 New Age - referat studentów i jego dyskusja

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36 ECTS 1,2

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna (1,8 ECTS) 54 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Heller M. 2013. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Wyd. Znak. Kraków.

2. Kłósak K. 1980. Z teorii i metodologii filozofii przyrody. Poznań.

3. Mutschler H.D. 2005. Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wyd. WAM. Kraków.

4. Roskal Z.E. (red.) 2016. Encyklopedia filozofii przyrody. Wyd. KUL. Lublin.

Uzupełniającą:

1. Dębski J. 1996. Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych. Wyd WSP. Olsztyn.

2. Konstańczuk S. 2005. Wybrane zagadnienia ekofilozofii. Wyd. Akademii Pomorskiej. Słupsk.

3. Lenartowicz P., Kosztyn J. 2012. Wprowadzenie do filozofii. Wyd. Petrus. Kraków.

4. Lemańska A. 1998. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii przyrody. Wyd. ATK. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o systemach komunikacji społecznej oraz o miejscu i znaczeniu informacji i komunikacji społecznej wśród nauk społecznych

- zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej, wygłaszania referatu oraz sporządzenia eseju

- dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł

kształtowania stosunków międzyludzkich oraz posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, reguł prawnych i ekonomicznych oraz zna podstawowe przepisy o prawach autorskich, ochronie danych osobowych i ochronie własności przemysłowe

Umiejętności:

- potrafi określać i analizować zjawiska społeczne i gospodarcze, identyfikuje procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy i rozpoznaje czynniki warunkujące określone zachowania społeczne

- posiada umiejętność przygotowania komunikatów informacyjnych i

prezentacji oraz potrafi przygotować wystąpienia publiczne w języku

polskim i obcym

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

- występuje publicznie, przekazuje i broni własnych poglądów oraz przekonuje i negocjuje w imię osiągania wspólnych celów, potrafi odpowiednio określić priorytety

- organizuje i podejmuje działania służące realizacji celu

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy

- szanuje innych uczestników dyskusji i oponentów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach (2- 3-osobowych) studenci przygotowują i wygłaszają referat-prezentację na zadany temat - oceniania będzie kompletności i poprawność przygotowanej prezentacji oraz jakość jej przedstawienia i dyskusji.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena za przygotowaną prezentację (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Trzcieniecka-Schneider
Prowadzący grup: Irena Trzcieniecka-Schneider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju filozofii przyrody na przestrzeni wieków w kontekście zagadnień nauk przyrodniczych. Zapoznanie z różnymi teoriami i koncepcjami filozoficznymi dotyczącymi świata i żyjącego w nim człowieka, ich zagrożeń oraz ochrony.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wstęp do filozofii przyrody - problem elementarności

Platońska koncepcja filozofii przyrody

Metafizyka Arystotelesa

Filozofia przyrody w średniowieczu

Mechanicyzm Kartezjusza

Newton i jego Matematyczne zasady filozofii przyrody

Świat według Leibniza

Filozofia przyrody Kanta

Romantyczna filozofia przyrody i jej przedstawiciele

Kosmologia Whiteheada

Racjonalizm Poppera

Filozoficzne podstawy współczesnej nauki

Filozofia przyrody jako dziedzina nauki

Zagadnienia i metody filozofii przyrody

Tematyka ćwiczeń:

Myśliciele (Św. Tomasz z Akwinu, Giordano Bruno,Johann Gottlieb Fiche, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Percy Williams Bridgman, Albert Schweitzer, Aldo Leopold, Walery Goetel, Henryk Skolimowski, J Baird Callicott) i koncepcje filozofii przyrody (Teoria Gai, New Age) - referaty i dyskusje studentów.

Literatura:

Dębowski J. Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych.

Heller M. Logos wszechświata, Zarys filozofii przyrody.

Lemańska A. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody.

Mutscher H.D. Wprowadzenie do filozofii przyrody.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.