Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroturystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.AGT.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroturystyka
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/ ECTS =1/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zakresu turystyki wiejskiej, w tym z agroturystyki. Program modułu obejmuje: motywacje podjęcia działalności agroturystycznej, warunki, organizacje i zasady prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, określenie sylwetki osób prowadzących działalność agroturystyczną, niezbędne umiejętności usługodawców. Program obejmuje także charakterystykę wiejskiej bazy noclegowej, podstawowych wymogów organizacyjnych, prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, ekonomikę prowadzenia działalności agroturystycznej. Dotyczy również znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, działalności stowarzyszeń agroturystycznych, ich współpracy z innymi instytucjami. W programie przedmiotu zawarto ponadto informacje nt. rozwoju usług agroturystycznych w innych krajach europejskich.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Podstawowe informacje o turystyce w Polsce i na świecie. Podstawowe terminy, kategorie i pojęcia

2.Turystyka zrównoważona. Funkcje i dysfunkcje turystyki współczesnej. Analiza SWOT turystyki w Polsce i Małopolsce

3-4. Analiza SWOT gospodarstwa rolnego chcącego podjąć działalność agroturystyczną. Planowanie działalności agroturystycznej

5. Potrzeby i motywacje turystów. Cechy osobowościowe kwaterodawcy - umiejętności interpersonalne i operacyjne

6. Specyfika WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowej) - rodzaje obiektów świadczących usługi noclegowe na wsi, kategoryzacja WBN

7. Wymagania prawne w turystyce wiejskiej i agroturystyce, podatki, ubezpieczenia

8.Stowarzyszenia agroturystyczne - cele, zadania, działalność i współpraca z innymi podmiotami

9. Koszty, ceny, efekty w agroturystyce. Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

10. Marketingowa koncepcja prowadzenia działalności agroturystycznej

11-12. Kształtowanie produktu agroturystycznego i działalność promocyjna

13. Rynek usług agroturystycznych w Polsce i Małopolsce

14.Dziedzictwo kulturowe jako atrakcja turystyczne

15. Agroturystyka i turystyka wiejska w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata

ĆWICZENIA

1. Czy mogę rozpocząć działalność agroturystyczną? - sylwetka, SWOT gospodarstwa

2. Umiejętności praktyczne - planowanie działalności

3. Umiejętności operacyjne

4. Umiejętności interpersonalne

5-6. Zagospodarowanie przestrzeni przydomowej - atrakcje

7-8. Koszty i kalkulacje w gospodarstwie agroturystycznym

9. Poszerzanie oferty turystycznej, w tym rekreacyjnej

10-11. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestowanie w działalność agroturystyczną

12-15. Plan biznesu dla gospodarstwa agroturystycznego

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36

w tym:

wykłady – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

konsultacje - 4 godz.

egzamin końcowy – 2 godz.

Razem: 36 godz. : 25 = 1,44 (czyli 1 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1 Świetlikowska U. (red.). 2000. Agroturystyka, FAPA, Warszawa.

2. Sznajder M. i Przezbórska L.2006. Agroturystyka, PWE, Warszawa.

3. Musiał W., Kania J., Leśniak L. (red.). 2005. Agroturystyka i usługi towarzyszące. MSDR, Kraków.

Uzupełniająca:

1. Drzewiecki M. 2002. Podstawy agroturystyki. Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp z oo, Bydgoszcz.

2. Sikora J. -Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. WIiP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki, szerszą wiedzę z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki, regulacji prawnych i podstaw ekonomicznych tej formy działalności.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzić analizę SWOT gospodarstwa chcącego podjąć się prowadzenia działalności agroturystycznej i gospodarstwa prowadzącego działalność agroturystyczną, które zamierza podjąć się specjalizacji usług agroturystycznych i rozszerzenia swojej oferty,

- potrafi przygotować dla gospodarstwa rolnego plan biznesu działalności agroturystycznej, uwzględniając różne możliwości finansowania dostosowania gospodarstwa rolnego do działalności ekonomicznej

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy w zakresie prowadzenie działalności agroturystycznej,

- posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne, jak i grupowe rozwiązywanie problemów

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- odpowiednia frekwencja będąca podstawą zaliczenia ćwiczeń,

- prezentacja w power point na zajęciach nt. różnych aspektów rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, także będąca podstawą do zaliczenia ćwiczeń.

Wykłady:

- ocena z przedmiotu dotyczy pisemnego zaliczenia części ćwiczeniowej oraz wykładowej (po 3 pytania opisowo-problematyczne z każdej części).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Praktyki zawodowe:

nie przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.