Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofilozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F1.EFI.NM.RROAZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofilozofia
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interakcjami pomiędzy człowiekiem a naturą ze szczególnym uwzględnieniem aspektów antropologicznych, etycznych i kulturowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Pojęcie i przedmiot ekofilozofii

Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera

2 Ewolucjonizm

Projekt etyki naukowej K. Twardowskiego a współczesne etyki

ewolucjonistyczne

3 Człowiek wobec przyrody

Człowiek pomiędzy przyrodą a kulturą

4 Antropocentryzm

Biocentryzm

5 Idea zrównoważonego rozwoju

6 Wyzwania globalizacji

Wszechświat jako środowisko człowieka

Literatura:

Podstawowa:

1. Konstańczuk S. 2005. Wybrane zagadnienia ekofilozofii. Wyd. Akademii Pomorskiej. Słupsk.

2. Najder-Stefaniak K. 2013. Wprowadzenie do ekofilozofii. Wyd. SGGW. Warszawa.

3. Papuziński A., Hull Z. 2001. Wokół eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz.

4. Piątek Z. 2008. Ekofilozofia. Wyd. UJ. Kraków.

Uzupełniająca:

1. Górny M. 1992. Ekofilozofia rolnictwa. Wyd. Ekoland. Krosno.

1. Heller M., Życiński J. 2019. Dylematy ewolucji. Wyd. Copernicus Center Press. Kraków.

2. Heller M. 2013. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Wyd. Znak. Kraków.

3. Skolimowski H. 1991. Ocalić Ziemię – Świt filozofii ekologicznej, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

FP_W1 - Zna terminologię z zakresu filozofii

FP_W2 - Zna społeczne i etyczne zasady funkcjonowania społeczności lokalnych

FP_W3 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

FP_U1 - Selekcjonuje, gromadzi i przetwarza dane z zachowaniem praw dotyczących własności intelektualnej

FP_U2 - Prezentuje własne poglądy i uczestniczy w dyskusji

FP_U3 - Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zjawisk zachodzących w przyrodzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

FP_K2 - Ma świadomość etycznej odpowiedzialności za jakość produkcji rolniczej

FP_K3 - Rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu

FP_K1 - Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie w formie testu - aby go zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 51% pytań.

Udział oceny wykładów w końcowej ocenie wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)