Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EKONM.07L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kursu stanowią problemy dotyczące elementarnych pojęć ekonomicznych. Poruszane są kategorie mechanizmu rynkowego, elastyczności popytu i podaży. Ponadto treści kształcenia dot. przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Wyjaśnione zostają również takie kategorie jak: rynek pracy, bezrobocie, inflacja.

Pełny opis:

1 Wprowadzenie do przedmiotu, Mechanizm rynkowy.

2 Elastyczność popytu i podaży.

3 Teoria zachowania gospodarstwa domowego.

4 Teoria produkcji.

5 Rynek pracy i bezrobocie.

6 Inflacja.

7 Przedsiębiorstwo i teoria kosztów.

8 Zaliczenie.

Literatura:

Literatura:

Dach Z., Mikroekonomia, WN „Synaba”, Kraków 2002r.

Begg D., S. Fischer, Ekonomia, PWN, Warszawa 2001r.

Rekowski M., Wprowadzenie do Mikroekonomii, PWN, Warszawa 2000r.

Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002 r.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2000 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GiKek_W01 student ma ogólną wiedzę z zakresu teorii ekonomii i jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk

GiKek_W02 student potrafi definiować najważniejsze problemy gospodarcze i tłumaczy ich znaczenia dla gospodarek

GiKek_W03 student indentyfikuje zagadnienia niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących we współczesnych gospodarkach

Umiejętności:

GiKek_U01 student identyfikuje, analizuje i przekłada teorie ekonomiczne na praktyczne zjawiska rzeczywistości gospodarczej

GiKek_U02 student formułuje opinie dotyczące zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie

GiKek_U03 student posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np.prowadzenie przedsiębiorstwa)

Kompetencje:

GiKek_K01 student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

GiKek_K02 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – W02

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – W03

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – U01, U02

Na ocenę 2,0 Student nie identyfikuje, nie analizuje i nie przekłada teorii ekonomicznych na praktyczne zjawi-ska rzeczywistości gospodarczej, nie formułuje opinii dotyczących zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie

Na ocenę 3,0 Student słabo identyfikuje, ale nie analizuje i nie przekłada teorii ekonomicznych na praktyczne zjawiska rzeczywistości gospodarczej, , nie formułuje opinii dotyczących zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

Na ocenę 3,5 Student wprawdzie prawidłowo identyfikuje, ale nie analizuje i nie przekłada teorii ekonomicznych na praktyczne zjawiska rzeczywistości gospodarczej, , nie formułuje opinii dotyczących zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie

Na ocenę 4,0 Student prawidłowo identyfikuje, analizuje, ale nie przekłada teorii ekonomicznych na praktyczne zjawiska rzeczywistości gospodarczej, formułuje opinie dotyczące zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie w ograniczonym stopniu

Na ocenę 4,5 Student prawidłowo identyfikuje, analizuje, i przekłada w ograniczonym stopniu teorie ekonomiczne na praktyczne zjawiska rzeczywistości gospodarczej, formułuje opinie dotyczące zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

Na ocenę 5,0 Student prawidłowo identyfikuje, analizuje i przekłada teorie ekonomiczne na praktyczne zjawi-ska rzeczywistości gospodarczej ponadto prawidłowo formułuje opinie dotyczące zjawisk gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – U03

Na ocenę 2,0 student nie posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych po-trzeb (np. prowadzenie przedsiębiorstwa)

Na ocenę 3,0 student bardzo słabo posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np.prowadzenie przedsiębiorstwa)

Na ocenę 3,5 student słabo posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np. prowadzenie przedsiębiorstwa)

Na ocenę 4,0 student posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np. prowadzenie przedsiębiorstwa), ale jego wiedza jest niekompletna

Na ocenę 4,5 student posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np. prowadzenie przedsiębiorstwa), potrafi prawidłowo interpretować teorie i wyciągać niekompletne wnioski.

Na ocenę 5,0 student posługuje się znajomością teorii i zjawisk gospodarczych w kontekście własnych potrzeb (np. prowadzenie przedsiębiorstwa), potrafi prawidłowo interpretować teorie i wyciągać prawidłowe i wyczerpujące wnioski.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – K01

Na ocenę 2,0 student nie ma świadomości ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Na ocenę 3,0 student ma bardzo słabą świadomość ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Na ocenę 3,5 student ma słabą świadomość ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Na ocenę 4,0 student ma poprawną świadomość ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Na ocenę 4,5 student ma prawidłową, ale nie wyczerpującą świadomość ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Na ocenę 5,0 student ma świadomość ważności społecznych skutków decyzji ekonomicznych i odpowiedzialności za ich podejmowanie

Efekt kształcenia dla przedmiotu – K02

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 3,0 Student słabo potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 3,5 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 4,0 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w poprawny sposób

Na ocenę 4,5 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w niewyczerpujący sposób

Na ocenę 5,0 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Efekt kształcenia dla przedmiotu – K03

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

Na ocenę 3,0 Student wykazuje słabe zrozumienie potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Na ocenę 3,5 Student wykazuje zrozumienie potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, lecz nie podejmuje działań i inicjatywy do jej pogłębiania i rozszerzania

Na ocenę 4,0 Student rozumie potrzebę doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, podejmuje działania i inicjatywy zmierzające do jej pogłębiania i rozszerzania

Na ocenę 4,5 Student rozumie potrzebę doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, podejmuje działania i inicjatywy zmierzające do jej pogłębiania i rozszerzania, planując dalszy rozwój w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 5,0 Student rozumie potrzebę doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, podejmuje działania i inicjatywy zmierzające do jej pogłębiania i rozszerzania, planując dalszy rozwój.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.