Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHR.CRZEG.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program wykładów obejmuje podstawy gleboznawstwa - proces glebotwórczy i jego czynniki, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze - żyzność gleby, nawożenie, rola fizjologiczna składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt, a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową)

Pełny opis:

1. Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki. 2 godz.

2. Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego. 4 godz.

3. Klasyfikacja gleb. 1 godz.

4.Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach. 2 godz.

5. Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. 2 godz.

6.Ekologiczne skutki nawożenia. 2 godz.

7. Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin (UZ). 2 godz.

Ćwiczenia

Oznaczanie wartości pH metoda potencjometryczną.

Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej metodą Kappena.

Oznaczanie zawartości wapnia i miedzi w roślinach. Ocena wartości paszowej roślin.

Oznaczanie zawartości fosforu przyswajalnego w glebie metoda Egnera-Riehma.

Oznaczanie zawartości azotu w nawozach mineralnych metodą formalinową.

Oznaczanie ogólnej alkalicznosci nawozów wapniowych.

Obliczanie dawki azotu (lub fosforu i potasu)pod okreslone gatunki roślin paszowych.

Zaliczenie

Literatura:

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa.Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Gorlach E. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej.Wyd. AR w Krakowie.

Filipek-Mazur B. (red). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu.

Zna systematykę gleb Polski

Wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt

Zna nawozy mineralne i naturalne oraz ich znaczenie w kształtowaniu jakości plonu, w tym z przeznaczeniem na paszę oraz ich ekologiczne skutki

Potrafi obliczać dawki nawozów mineralnych

Umie przeprowadzić proste analizy chemiczne materiału glebowego i nawozów

Potrafi zaplanować nawożenie roślin uprawnych, w tym UZ, z punktu widzenia potrzeb pokarmowych zwierząt.

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie

Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy (samokształcenie lub studia podyplomowe)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia

Sprawdzenie umiejętności teoretycznych, praktycznych i obliczeniowych

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)