Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHM.CHEOG.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zapewnia wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii organicznej opartej na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych.

Pełny opis:

Program wykładów

1.Elementy budowy materii. Cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu.Wiązania

chemiczne. Zależność między budową atomu a własnościami chemicznymi pierwiastków na

tle ich położenia w układzie okresowym. 3 godz.

2. Szybkość reakcji chemicznych. Reakcje odwracalne i stan równowagi chemicznej. Efekty

energetyczne reakcji chemicznych. 2godz.

3. Równowagi w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji.

Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych pH. Hydroliza soli. Roztwory

buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. 3godz.

4. Powstawanie potencjału elektrod. Potencjał normalny i szereg napięciowy pierwiastków.

Reakcje utlenienia i redukcji. 2 godz.

5. Elementy chemii organicznej. Rodzaje wiązań w cząsteczkach związków organicznych.

Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych niektórych klas związków

organicznych (węglowodory, alkohole, fenole kwasy karboksylowe, tłuszcze, białka). 5 godz.

Program ćwiczeń

1. Regulamin Pracowni. Organizacja ćwiczeń. Klasyfikacja związków nieorganicznych.

2. Typy reakcji chemicznych (pokaz). Obliczenia stechiometryczne.

3. Sporządzanie roztworów HC1 i NaOH. Obliczenia ze stężeń.

4. Kolokwium: Równania reakcji, obliczenia stechiometryczne i ze stężeń. Wstęp do metod objętościowych w analizie ilościowej.

5. Mianowanie roztworów HC1 i NaOH. Oznaczanie zawartości kwasów i zasad w roztworach.

6. Manganometria. Oznaczanie zawartości jonów Fe+2 w roztworze.

7. Kolokwium: Reakcje i obliczenia w metodach objętościowych. Pomiary pH roztworów.

8. Węglowodory (izomeria, szeregi homologiczne, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne.

9. Alkohole i fenole (nazewnictwo, podstawowe właściwości chemiczne)

10. Aldehydy i ketony (jak wyżej).

11. Kolokwium: Węglowodory, alkohole i fenole, aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe (budowa i właściwości grupy karboksylowej).

12. Pochodne kwasów karboksylowych (bezwodniki, chlorki kwasowe, amidy, estry).

13. Kolokwium: Kwasy karboksylowe i pochodne. Aminokwasy, białka i cukry.

14. Uzupełnianie zaległości.

15. Zaliczenia.

Literatura:

1. Erndt A. "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej", PWN Warszawa 1986.

2. Erndt A. i współpr. "Chemia nieorganiczna i analityczna" skrypt do ćwiczeń, wyd. AR Kraków, 1989.

3. Litwin M., Styka-Wlazło S., Szymońska J. „Chemia ogólna i nieorganiczna", Nowa Era, Warszawa

2004. (w zakresie podstawowym i rozszerzonym)

4. Tomasik P. "Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna", Wyd. AR Kraków,

1998.

5. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej", PWN warszawa 1987.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)