Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHM.CHEN1.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków nieorganicznych wynikających z budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości, a także wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych i czynności laboratoryjnych niezbędnych do rozwiązywania przez studentów problemów w trakcie ich dalszego studiowania oraz pracy zawodowej. Zajęcia obejmują bloki tematyczne prezentujące aktualny stan wiedzy na temat budowy atomów i cząsteczek chemicznych, rodzaju reakcji chemicznych, systematyki i właściwości chemicznych związków nieorganicznych, właściwości wody i reakcji zachodzących w roztworach wodnych oraz znaczenia tych zagadnień dla środowiska naturalnego i ich praktycznego wykorzystania. Ważnym elementem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami właściwego postępowania ze związkami chemicznymi umożliwiającego ograniczenie ich szkodliwości dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Budowa atomu z uwzględnieniem konfiguracji elektronowej, izotopy, alotropia.

Układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym.

Elektroujemność pierwiastków - pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, skala Paulinga. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Wiązania chemiczne.

Rodzaje reakcji chemicznych.

Reakcje utlenienia i redukcji. Szereg elektrochemiczny metali - właściwości wynikające z położenia w szeregu elektrochemicznym.

Budowa i właściwości cząsteczki wody. Roztwory rzeczywiste i koloidowe. Sposoby wyrażania stężeń roztworu. Równowaga chemiczna - stała równowagi chemicznej, reguła przekory Le Chateliera-Browna.

Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna - stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wskaźnik pH;

Hydroliza soli, odczyn roztworów soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie praktyczne.

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, wodorki, związki kompleksowe, inne połączenia chemiczne - budowa, charakterystyczne właściwości, zastosowanie.

Pierwiastki biogenne - cykle bio-geo-chemiczne węgla, azotu, tlenu, siarki, fosforu, krzemu, właściwości i wykorzystanie praktyczne tych pierwiastków i ich związków. Właściwości i zastosowanie niektórych metali.

Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Postępowanie z odpadami chemicznymi. Podstawowe szkło laboratoryjne i czynności laboratoryjne: wytrącanie osadów, sączenie, odmierzanie cieczy, miareczkowanie, sporządzanie roztworów. Pisanie sprawozdań z ćwiczeń.

Reakcje pojedynczej i podwójnej wymiany. Wytrącanie i rozpuszczanie osadów.

Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych anionów: NO3-, PO43- , Cl- , CO32- , S2- , C2O42- , SO42-.

Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych kationów: Pb2+ , Cu2+, Hg2+, Cd2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Al3+, Zn2+, Ca2+, Mg2+, NH4+.

Podstawy objętościowej analizy ilościowej, stosowane szkło laboratoryjne, zakres czynności.

Obliczenia stechiometryczne i stężenia roztworów.

Sporządzanie roztworu HCl lub NaOH o określonym stężeniu molowym przez rozcieńczenie roztworów stężonych.

Mianowanie roztworu NaOH i ilościowe oznaczenie zawartości kwasu HCl lub H2SO4 w roztworze.

Mianowanie roztworu HCl i ilościowe oznaczenie zawartości wodorotlenku NaOH lub amoniaku w roztworze.

Pomiar pH roztworów kwasów, zasad i soli hydrolizujących

Podstawy oksydymetrii. Ilościowe oznaczanie zawartości Fe2+ w roztworze.

Literatura:

1. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

2. Cox P.A. Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

3. Atkins W.P., Jones L. Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Tomasik P. Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna. Wydawnictwo AR, Kraków, 1998.

5. Szymońska J., Szlachcic P., Michalski O., Kulig E., Wisła A. Chemia I – skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w Krakowie, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J. Chemia ogólna i nieorganiczna - kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Definiuje podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne

Opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych

Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi

Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych

Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych

Znajduje rozwiązania problemów chemicznych

Diagnozuje procesy chemiczne zachodzące w środowisku przyrodniczym

Przewiduje szkodliwość substancji chemicznych stosowanych w życiu codziennym i w praktyce rolniczej

Umiejętności

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych

Używa praw chemicznych do ilościowego opisu reakcji chemicznych

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe

Kompetencje społeczne

Akceptuje potrzebę odpowiedzialnego stosowania substancji chemicznych i zachowania w laboratorium chemicznym

Wspiera działania na rzecz informowania społeczeństwa o rzeczywistym zagrożeniu środowiska przyrodniczego przez stosowanie substancji chemicznych

Identyfikuje i rozwiązuje problemy dotyczące stosowania substancji chemicznych w życiu codziennym i w praktyce rolniczej

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)