Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia z biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia z biochemią
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 1 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków nieorganicznych wynikających z budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania studentów do studiowania przedmiotów, takich jak: chemia organiczna, biochemia i przedmiotów zawodowych.

Tematyka: budowa atomów i cząsteczek chemicznych, rodzaje reakcji chemicznych, systematyka związków nieorganicznych, właściwości wody, reakcje zachodzące w roztworach wodnych, pierwiastki biogenne: cykle bio-geo-chemiczne - ich znaczenie dla środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Budowa atomu z uwzględnieniem konfiguracji elektronowej, izotopy, alotropia. Układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym. Elektroujemność pierwiastków - pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, skala Paulinga. 3

Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości fizyczne i chemiczne cząsteczek. Rodzaje reakcji chemicznych. 2

Reakcje utlenienia i redukcji. Szereg elektrochemiczny metali - właściwości wynikające z położenia w szeregu elektrochemicznym. 1

Budowa i właściwości cząsteczki wody. Roztwory rzeczywiste i koloidowe. Sposoby wyrażania stężeń roztworu. 1

Równowaga chemiczna - stała równowagi chemicznej, reguła przekory Le Chateliera-Browna. Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna - stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wskaźnik pH; Hydroliza soli, odczyn roztworów soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie praktyczne. 2

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, wodorki, związki kompleksowe, inne połączenia chemiczne - budowa, charakterystyczne właściwości, zastosowanie. 3

Pierwiastki biogenne - cykle bio-geo-chemiczne węgla, azotu, tlenu, siarki, fosforu, krzemu, właściwości i wykorzystanie praktyczne tych pierwiastków i ich związków. Właściwości i zastosowanie niektórych metali. 3

RAZEM 15

Tematyka ćwiczeń

Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Reakcje pojedynczej i podwójnej wymiany. Wytrącanie i rozpuszczanie osadów. 2

Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych anionów: NO3-, PO43-, Cl-, CO32-, S2-, C2O42-, SO42- 2

Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych kationów: Pb2+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Al3+, Zn2+, Ca2+, Mg2+, NH4+ 2

Sprawdzian umiejętności pisania wzorów związków chemicznych i reakcji chemicznych. Podstawy objętościowej analizy ilościowej 2

Obliczenia stechiometryczne i stężenia roztworów. Sporządzanie roztworu HCl lub NaOH o określonym stężeniu molowym przez rozcieńczenie roztworów stężonych. 2

Mianowanie roztworu NaOH i ilościowe oznaczenie zawartości kwasu HCl lub H2SO4 w roztworze. 2

Mianowanie roztworu HCl i ilościowe oznaczenie zawartości wodorotlenku NaOH lub amoniaku w roztworze. 2

Pomiar pH roztworów kwasów, zasad i soli hydrolizujących. 2

Sprawdzian wiadomości z alkacymetrii, obliczeń stechiometrycznych i stężenia roztworów. Podstawy oksydymetrii. 2

Ilościowe oznaczanie zawartości Fe2+ w roztworze. 2

Uzupełnienie zaległości. Zaliczenie ćwiczeń. 1

RAZEM 21

Literatura:

Literatura:

1. Erndt A. i współpr. 1989. Chemia nieorganiczna i analityczna. Skrypt do ćwiczeń, wyd. AR.

2. Tomasik P. 1998. Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna. wyd.AR, Kraków.

3. Erndt A. 1986. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa.

4. Bielański A. 2006. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J. 2004. Chemia ogólna i nieorganiczna - kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. Nowa Era, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)