Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ZAIMA.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z teorią zarządzanie i marketingu agrobiznesie i zastosowanie marketingu w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, specyfika produkcji rolniczej, rynki rolne, szczególne zadania marketingu na rynku produkcji żywności ekologicznej, perspektywy rozwoju produkcji i spożycia żywności ekologicznej.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW (15 godz.)

1. Zarządzanie - zagadnienia wstępne. Planowanie i podejmowanie decyzji. 1 godz.

2. Organizowanie. Motywowanie 2 godz.

3. Kontrolowanie 1 godz.

4. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa 2 godz.

5. Marketing - podstawowe pojęcia, definicje. Orientacje przed marketingowe. 1 godz.

6. Konsument. Segmentacja rynku 1 godz.

7. Badania rynkowe. Jakość żywności 2 godz.

8. Produkt w marketingu żywności ekologicznej. 2 godz.

9. Cena na rynku żywności ekologicznej 2 godz.

10. Promocja a świadomość konsumentów 2 godz.

11. Produkty ekologiczne a systemy dystrybucji 2 godz.

12. Narzędzia marketingu mix a rynek żywności ekologicznej 1 godz.

13. Marketing mix żywności ekologiczne w Unii Europejskiej 1 godz.

14. Marketing mix żywności ekologicznej w Polsce 1 godz.

15. Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce i w Unii Europejskiej 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ (15 godz.)

1. Funkcje kierownicze w organizacji, cechy menedżera, układ przełożony-podwładny 1 godz.

2. Planowanie i podejmowanie decyzji - gospodarstwo ekologiczne 1 godz.

3. Motywowanie pracowników - teorie i techniki motywowania 1 godz.

4. Zarządzanie finansami organizacji - bilans majątkowy, rachunek wyników, analiza wskaźnikowa 1 godz.

5. Specyfika popytu i podaży - wiarygodność produktów ekologicznych 1 godz.

6. Cechy konsumentów i segmentacja rynku żywności ekologicznej 1 godz.

7. Badamy konsumentów żywności - kto kupuje żywność ekologiczną 1 godz.

8. Żywność ekologiczna jako produkt rynkowy 1

9. Cena a popyt na żywność ekologiczną 1 godz.

10. Jaka promocja dla żywności ekologicznej? 1 godz.

11. U gospodarza czy w markecie - dystrybucja żywności ekologicznej 1 godz.

12. Specyfika marketingu mix żywności ekologicznej 1 godz.

13. Unia Europejska - rosnący konsument żywności ekologicznej 1 godz.

14. Polska - rosnący producent żywności ekologicznej 1 godz.

15. Czy zrezygnujemy z żywności konwencjonalnej? 1 godz.

Literatura:

Altkorna J. (red.) Podstawy marketingu - praca zbiorowa, Wyd. Instytut Marketingu, 2004

Garbarski l., Rutkowski I., Wrzosek W. - Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.,

PWE, Warszawa 1997

Jeznach M. - Podstawy marketingu żywności, SGGW, Warszawa 2007

Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J. - Marketing produktów żywnościowych, PWRiL,

Warszawa 1997

Łuczka-Bakuła W. - Rynek żywności ekologicznej, Warszawa 2007

Marketing usług- Adrian Payne, Polskie Wyd. Ekonomiczne

Żmija J., Strzelczak L. (red.) Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1996

Cholewicka-Goździk K. (red.) Marketing w agrobiznesie - Materiały dla studentów akademii rolniczych, Wyd. FAPA, Warszawa 1996

Żmija J., Strzelczak L. (red.) Zarządzanie i marketing w agrobiznesie, Wyd. AR Kraków, 2000

Kożuch B., Kożuch A. - Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- znać podstawowe funkcje zarządzania i umieć je scharakteryzować,

- umieć zdefiniować pojęcie marketingu oraz opisać orientacje przedmarketingowe,

- znać pojęcie i rodzaje segmentacji rynku,

- potrafić wskazać pojęcie oraz rodzaje badań marketingowych,

- znać podstawowe elementy marketingu mix i umieć je scharakteryzować

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)