Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie branży żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ORGZR.SI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie branży żywnościowej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką przedmiotu organizacja i zarządzania, a także przekazanie słuchaczom oraz przyswojenie przez nich podstawowej wiedzy dotyczącej przedmiotu, w tym w szczególności zasad planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania. Przekazane informacje powinny zachęcić i ukierunkować studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Pojęcie i istota organizacji i zarządzania -1h.

Struktury organizacji i zarządzania- 2h.

Funkcje kierownicze, praca kierownicza - 1h.

Planowanie -2h.

Organizowanie -2h.

Motywowanie -2 h.

Kontrolowanie -2h.

Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa -2h

Zaliczenie w formie testu z całości materiału – 1h.

Literatura:

Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002

Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004

Klepacki B. Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999

Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005

Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa

Żmija J. i inni, Zarządzanie i marketingowe w Agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania,

- zna pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania,

- student posiada ogólną wiedzę na temat funkcji kierowniczych.

Umiejętności:

- potrafi scharakteryzować poszczególne funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie,

- potrafi wskazać na czym polega specyfika organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie branży żywnościowej.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna, test wyboru.

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)