Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.EPZYW.NI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Technologia żywności, 4 semestr, N inżynierskie, 3,5 roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu koncentrują się na problematyce ekonomiki przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz na ich powiązaniach z bazami surowcowymi. Celem kursu jest przedstawienie ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej. Rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Struktura przemysłu spożywczego. Liczba i struktura przedsiębiorstw żywnościowych.

Zatrudnienie w przemyśle spożywczym. Grupy i klasy w polskim przemyśle spożywczym według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Branże przemysłu spożywczego. Wskaźniki organizacyjne. Produkcja, zatrudnienie.

Rozmieszczenie przemysłu spożywczego, koncentracja branż. Specyfika przemysłu spożywczego.

Konkurencyjność poszczególnych branż i grup wyrobów na tle przemysłowego przetwórstwa żywności. Charakter powiązań przemysłu spożywczego z bazą surowcową. Rodzaje więzi.

Specyfika zaopatrzenia surowcowego. Czynniki wpływające na rozwój baz surowcowych. Systemy zaopatrzenia surowcowego. Formy skupu. Metody rozliczeń.

Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Proces produkcji. Pojęcie zdolności produkcyjnej i jej wykorzystanie.

Koszty działalności przedsiębiorstw według różnych przekrojów. Przydatność poszczególnych przekrojów kosztów w aspekcie ich przydatności w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zagadnienia ekonomiki kosztów produkcji w przemysłowym przetwórstwie

żywności.

Pojęcie progu rentowności. Rachunek kosztów jednostkowych.

Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Bilans przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat.

Podstawowe analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Interpretacja wskaźników.

Zaliczenie przedmiotu w formie testu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Kapusta F.: Teoria agrobiznesu. Część I i II. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 1998.

Kapusta F.: Agrobiznes. Wyd. Difin. Warszawa 2008.

Mierzejewska–Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw cz.1 i 2. Wyd. Difin. Warszawa 2006.

Sobczyk G. (red.): Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Difin. Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Raporty, analizy. Analizy Rynkowe. Publikacje: Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przemysł Spożywczy. Wydawnictwo SIGMA NOT (miesięcznik).

Rynki rolne. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych.

Ma wiedzę o problematyce współczesnych przedsiębiorstw i zadaniach, jakie stoją przed przetwórstwem żywności.

Zna zasady ekonomii i organizacji w przemyśle spożywczym. Rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie posiada podstawowej wiedzy ekonomicznej w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych.

Nie ma wiedzy o problematyce współczesnych przedsiębiorstw i zadaniach jakie stoją przed przetwórstwem żywności.

Nie zna zasad ekonomii i organizacji w przemyśle spożywczym. Nie rozumie podstawowych zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Nie wykazuje otwartości na zmiany i innowacyjność w przetwórstwie żywności.

Na ocenę 3

Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych w stopniu miernym.

Ma podstawową wiedzę o problematyce współczesnych przedsiębiorstw i zadaniach jakie stoją przed przetwórstwem żywności.

Zna miernie zasady ekonomii i organizacji w przemyśle spożywczym. Rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność w przetwórstwie żywności w stopniu miernym.

Na ocenę 4

Posiada wiedzę ekonomiczną w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych, w stopniu dobrym.

Ma wiedzę o problematyce współczesnych przedsiębiorstw i zadaniach jakie stoją przed przetwórstwem żywności.

Zna dobrze zasady ekonomii i organizacji w przemyśle spożywczym. Rozumie dobrze zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.

Dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje w stopniu dobrym otwartość na zmiany i innowacyjność w przetwórstwie żywności.

Na ocenę 5

Posiada szeroką wiedzę ekonomiczną w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych.

Ma gruntowną wiedzę o problematyce współczesnych przedsiębiorstw i zadaniach jakie stoją przed przetwórstwem żywności.

Zna bardzo dobrze zasady ekonomii i organizacji w przemyśle spożywczym. Rozumie bardzo dobrze zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.

Doskonale rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje wysoką otwartość na zmiany i innowacyjność w przetwórstwie żywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.