Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.EPZ3S.SI.TTZXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Technologia Żywności, 3 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu koncentrują się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz na ich powiązaniach z bazami surowcowymi.

Celem kursu jest przedstawienie roli i znaczenia przemysłu spożywczego w strkturze gospodarki żywnościowej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej

oraz jego rola na rynku żywnościowym. Rola żywności w krajowym

rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. (1 godz.)

2. Struktura przemysłu spożywczego. Liczba i struktura

przedsiębiorstw. Zatrudnienie w przemyśle spożywczym. Grupy

i klasy w polskim przemyśle spożywczym według obowiązującej

Polskiej Klasyfikacji Działalności. (2 godz.)

3. Branże przemysłu spożywczego. Wskaźniki organizacyjne.

Produkcja, zatrudnienie. Rozmieszczenie przemysłu spożywczego,

koncentracja w poszczególnych branżach. Specyfika przemysłu

spożywczego.(3 godz.)

4. Konkurencyjność poszczególnych branż i grup wyrobów na tle

przemysłowego przetwórstwa żywności. Charakter powiązań

przemysłu spożywczego z bazą surowcową. Więzi o charakterze

produkcyjnym, organizacyjnym, przestrzennym i ekonomicznym.

(2 godz.)

5. Specyfika zaopatrzenia surowcowego. Czynniki wpływające na

rozwój baz surowcowych. Integracyjna rola przemysłu

spożywczego. Systemy zaopatrzenia surowcowego

przedsiębiorstw. Formy skupu i metody rozliczeń za dostarczony

surowiec. (2 godz.)

6. Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Proces produkcji.

Pojęcie zdolności produkcyjnej i jej wykorzystanie. Analiza efektów

rzeczowych działalności gospodarczej. Analiza wielkości produkcji,

analiza asortymentu, jakości i rytmiczności produkcji.(3 godz.)

7. Koszty działalności przedsiębiorstw według różnych przekrojów.

Przydatność poszczególnych przekrojów kosztów w aspekcie ich

przydatności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zagadnienia

ekonomiki kosztów produkcji w przemysłowym przetwórstwie

żywności. (3 godz.)

8. Pojęcie progu rentowności. Rachunek kosztów jednostkowych.

Metody i techniki kalkulacji kosztów jednostkowych produkcji

podstawowej. Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa

przemysłu spożywczego. (3 godz.)

9. Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Bilans

przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat. Sprawozdanie z

przepływów środków pieniężnych.(3 godz.)

10. Podstawowe analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Podstawowe grupy wskaźników służących ocenie sytuacji

finansowej i ich interpretacja. (3 godz.)

Literatura:

Literatura

Agencja Rynku Rolnego, MR i RW. Raporty, analizy. Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Warszawa.

Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Kapusta F.:Teoria agrobiznesu. Część I i II. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 1998.

Agencja Rynku Rolnego, MRiRW, Raporty, analizy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacze uzyskują wiedzę o organizacji, produkcji i ekonomicznych aspektach przedsiębiorstw wytwarzających środki żywnościowe.

Słuchacze powinni poznać znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej oraz w gospodarce żywnościowej.

Umiejętności

Słuchacze charakteryzują makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w tym konkurencyjność i procesy rozwojowe tej gałęzi przemysłu. Potrafią interpretować i oceniać wyniki produkcyjno-ekonomiczne firm żywnościowych.

Kompetencje społeczne

Kreowanie postaw krytycznej (merytorycznej) analizy produkcyjno-ekonomicznej przedsiębiorstw produkujących środki żywnościowe.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany w formie wykładów.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie sprawdzianu pisemnego-testu. W przypadku negatywnej oceny, zaliczenia poprawkowe odbywają się również w formie pisemnej-testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.