Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczne podstawy produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.EPRZW.NM.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje problematykę ekonomicznych aspektów produkcji zwierzęcej w powiązaniu z rynkiem produktów zwierzęcych. Treść przedmiotów koncentruje się na problematyce ekonomiki produkcji zwierzęcej i rynkach je warunkujących (głównie czynniki rynkowe). Uzasadnia to marketingowe podejście do produktów zwierzęcych i powiązanie ceny tych produktów z kosztami wytworzenia.

Pełny opis:

1. Ekonomika produkcji zwierzęcej. – 4 h

2. Teoria marketingu- 2h

3. Marketing strategiczny – strategie marketingowe produktów zwierzęcych- 6h

4. Marketing operacyjny w produkcji zwierzęcej. Polityka produktu. Polityka ceny.-6h

5. Polityka dystrybucji. Polityka promocji - 5h

6. Zarządzanie w produkcji zwierzęcej - 3 h

7. Badania i analiza rynków produktów zwierzęcych -2h

Literatura:

1. Żmija J. i inni: Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Kraków, 1996;

2. Żmija J. i inni: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków, 2000.

4. Klepacki B.: Ekonomika i Organizacja rolnictwa. PWN, Warszawa, 1989

5. Żmija J.: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w regionie Małopolski. Kraków, 1999.

6. film, Marketing , Synergia, Gdańsk 20002r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- charakteryzuje proces produkcji, technologiczny i wyniki oddziałujące na te procesy.

- zna sposoby kalkulacji kosztów

- zna elementy marketingu operacyjnego i zasady analizy rynku produktów zwierzęcych.

Umiejętności:

- oblicza i interpretuje koszty produkcji

- potrafi opracować koncepcje polityki produktu i cen

- potrafi podejmować decyzje w zakresie ekonomiki i marketingu w produkcji zwierzęcej.

kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie badań rynku i skutecznych działań marketingowych

- jest motywowany do do stosowania w zarządzaniu produkcją zwierzęcą rachunku ekonomicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość teoretycznych podstaw ekonomiki produkcji zwierzęcej - egzamin: forma pisemna

- wiedza w zakresie elementów marketingu mix i strategii marketingowych - egzamin: forma pisemna

- umiejętność stosowania marketingu mix w obrocie produktów zwierzęcych - ocena aktywności studentów poprzez dyskusje plenarną na wykładzie

-wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca marketingu - ocena poprzez dyskusję plenarną po filmie "Marketing".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)