Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zwalczania chwastów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s6.MC.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody zwalczania chwastów
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na wykładach studenci zapoznają się z metodami agrotechnicznymi, chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi walki z chwastami oraz skutkami powodowanymi przez te metody. Na ćwiczeniach studenci będą planować sposoby ograniczenia zachwaszczenia w zależności od systemu gospodarowania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rola płodozmianu w zapobieganiu zachwaszczenia (1 godz.)

2. Metody agrotechniczne walki z chwastami (1 godz.)

3. Metody chemiczne - herbicydy - rodzaje, zasady stosowania, odporność chwastów na grupy aktywne i zapobieganie temu zjawisku (2 godz.)

4. Metody fizyczne walki z chwastami - temperatura, prąd elektryczny, uprawa pod folią i w ciemności itp (3 godz.)

5. Metody biologiczne - wykorzystanie konkurencji, allelopatii i biologicznych wrogów chwastów (2 godz.)

6. Dobór metody zwalczania chwastów do sytemu rolniczego oraz wpojenie studentom konieczności śledzenia postępu w zakresie omawianych zagadnień (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Projekt realizowany w dwuosobowych zespołach w ramach, którego będzie uwzględnione:

a. Planowanie płodozmianów i zabiegów agrotechnicznych w celu ograniczenia zachwaszczenia (3 godz)

b. Dobór herbicydów dla danych roślin uprawnych i chwastów (2 godz)

c. Planowanie walki z chwastami dla danego płodozmianu i systemu gospodarowania (konwencjonalne, integrowane, ekologiczne) (2 godz)

d. Ocena wpływu na środowisko oraz jakość plonów w zależności od zastosowanej metody ograniczania zachwaszczenia (1 godz).

e. zaliczenie projektu (2 godz.).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL, wydanie IV i nowsze, Praca zbiorowa, Warszawa, 1996

Wolny S. 1999. Dobra Praktyka Ochrony Roślin w świetle ustawodawstwa niektórych krajów Unii Europejskiej i w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin, 39(1), 202-211.

Szewczyk A. 2001. Badania techniczne opryskiwaczy - krok w kierunku postępu technologicznego w polskim rolnictwie. Wieś Jutra, 2(31), 14-17.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

znajomość różnych metod ograniczania zachwaszczenia oraz ich wpływu na środowisko i płody rolne.

Umiejętności:

1. umiejętność zastosowania różnych metod ograniczania zachwaszczenia w zależności od systemu gospodarowania w danym gospodarstwie.

2. Umiejętność korzystania z zaleceń agrotechnicznych przy właściwym doborze herbicydów, zmniejszenie ilości ich stosowania poprzez odpowiednie dawkowanie i stosowanie adiuwantów lub zastąpienie innymi metodami.

Kompetencje społeczne:

1. znajomość pracy w zespole

2. wpojenie zasad dobrej praktyki rolniczej oraz skutków jakie powoduje niewłaściwe stosowanie środków chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie ustnej z zagadnień omawianych na wykładach.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych prac projektowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.