Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s6.BIO.NI.ROSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływającymi na bioróżnorodność w aspekcie zmian w zbiorowiskach roślinnych oraz charakterystyka bioróżnorodności terenów w zależności od działalności człowieka. Poznanie wartości i przyczyn zubożenia bioróżnorodności.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godz.

1. Pojęcie bioróżnorodności, czynniki wpływające na bioróżnorodności (2 godz.).

2. Kategorie i przyczyny bioróżnorodności (2 godz.).

3. Przyczyny przestrzennego rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej (2 godz.).

4. Różnorodność terenów chronionych w Polsce (4 godz.).

5. Znaczenie roślin chronionych w utrzymaniu bioróżnorodności i atrakcyjności terenu (2 godz.).

6. Wartości i przyczyny zubożania bioróżnorodności (2 godz.).

7. Pisemny egzamin (1 godz.).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 100; ECTS: 4

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 5; ECTS: 0,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 75; ECTS: 3,0

Literatura:

Różnorodność biologiczna Polski, R. Andrzejewski, A. Weigle, 2003, Warszawa

Geografia roślin, A. Medwecka-Kornaś, 2002.

Gospodarowanie na obszarach chronionych , A. Bołtromiuk, 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku,

Wędrówki roślin, Z. Podbiełkowski 1995, WSiP, Warszawa.

Zarys mechanizmów ewolucji ,H. Krzanowska, A.Łomnicki 1995, PWN Warszawa.

Biodiversity - www.brc.amu.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę z zakresu botaniki, ekologii i ochrony roślin

- ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych (roślin) w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Umiejętności:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia związane ze środowiskiem,

- rozpoznaje niektóre zagrożenia dla środowiska naturalnego i umie wskazać przeciwdziałania,

- rozpoznaje gatunki roślin w zależności od czynników siedliskowych w terenie chronionym na przykładzie pobytu w Parku Narodowym.

Kompetencje społeczne:

- docenia różne aspekty działalności, w tym wpływ na środowisko

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo z całości wiedzy przedstawionej na wykładach.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.