Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.TOKS.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Klasyfikacja trucizn. drogi wprowadzania trucizn i ich dawki. Wchłanianie substancji ich metabolizm, transport, dystrybucja, nagromadzenie i wydalanie substancji toksycznych przez organizm ludzki .Podstawowe informacje z zakresu: toksycznego działanie metali ciężkich i środków ochrony roślin, środowiskowych i zdrowotnych skutki zanieczyszczenia środowiska azotem. Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Substancje toksyczne zanieczyszczające żywność, substancje toksyczne pochodzenia naturalnego. Toksyczne działanie artykułów gospodarstwa domowego

Pełny opis:

WYKŁADY

1.Struktura i zadania toksykologi

2.Trucizny zatrucia i ich przyczyny

3.Czynniki warunkujące toksyczność

4.Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobityków

5.Mechanizmy toksycznego działania trucizn

6.Podstawowe informacje z toksykometri

7.Toksyczne działanie metali ciężkich

ĆWICZENIA

1.Oznaczanie szczawianów rozpuszczalnych w używkach.

2.Wykrywanie chemicznych substancji konserwujących i barwników w produktach spożywczych.

3.Oznaczenie chlorków (soli kuchennej) w żywności.

4.Materiał biologiczny źródłem informacji o środowisku. Wykrywanie obecności salicylanów, białka, cukru i wapnia w moczu oraz określenie jego barwy, przezroczystości i odczynu.

5.Obliczanie LD50 na podstawie danych eksperymentalnych.

Literatura:

Seńczuk W., Toksykologia, Wyd. lekarskie PZWL, 2002.

Brandys J., Toksykologia, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

Piotrowski J., Podstawy toksykologii, Wyd. Naukowo- Techniczne, W-wa, 2006.

Brzozowska A., Toksykologia żywności (przewodnik do ćwiczeń), Wyd. SGGW, 2004

Bajguz A., Piotrowska A., Ćwiczenia z toksykologii środowiska, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.

Brzozowska A., Toksykologia żywności (Przewodnik do ćwiczen), Wyd. SGGW, W-wa 2005., 2007.

Gorlach G., Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej, Wyd. AR w Krakowie

Sadowska A., Obidowska G.

Wardencki W. (red.): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń środowiska. Centrum Doskonałości Analitycznej i Monitoringu Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- identyfikuje substancjach toksyczne występujące w środowisku oraz i charakteryzuje ich losy w środowisku

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin w celu poznania toksyczności substancji chemicznych

umiejętności

- oblicza toksyczność substancji dla zwierząt i ludzi

- oznacza substancje w różnych elementach środowiska i materiałach biologicznych

- szacuje ryzyko zdrowotne związane z narażeniem na ksenobiotyki występujące w środowisku

kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole, celem wykonania ćwiczenia

- ma świadomość pogłębiania swojej wiedzy na temat substancji toksycznych występujących w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

- kolokwium na każdym ćwiczeniu - oceniające wykonanie zadań obliczeniowych, rozwiązywanych indywidualni. Ocena uwzględniać będzie poprawność rozwiązania, oraz poprawne zinterpretowanie otrzymanych wyników

- zaliczenie każdego ćwiczenia - uwzględniać będzie poprawność wykonania ćwiczeń, efektywność i organizację pracy w zespole

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

- egzamin pisemny (zadania testowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)