Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitosocjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.FIT.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitosocjologia
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W części teoretycznej, poprzedzającej ćwiczenia audytoryjne (15 godzin wykładów) zostaną omówione:

- podstawowe pojęcia i założenia metodyczne fitosocjologii (metoda Braun-Blanquet'a) i jej zastosowanie w badaniach i opisie zbiorowisk roślinnych;

- czynniki kształtujące skład i budowę zbiorowisk roślinnych oraz podstawy klasyfikacji fitosocjologicznej,

- charakterystyka ważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski, w tym zbiorowisk chwastów segetalnych,

- współczesne przemiany szaty roślinnej jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego,

W części ćwiczeniowej - po zakończeniu wykładów (15 godzin ćwiczeń audytoryjnych) zostaną omówione praktyczne zasady sporządzania zdjęć fitosocjologicznych oraz zostanie przeprowadzone opracowanie materiału badawczego w formie tabeli fitosocjologicznej wraz z określeniem przynależności zbiorowiska roślinnego do jednostek syntaksonomicznych (praca w 3-4 osobowych grupach z wykorzystaniem materiałów i podręczników)

Pełny opis:

Wykłady 15 godzin:

1godz. Rozwój i założenia fitosocjologii środkowo-europejskiej i polskiej

1godz. Podstawowe pojęcia, założenia metodyczne badań fitosocjologicznych

2 godz. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych, czynniki kształtujące zbiorowiska roślinne

2 godz. Podstawy klasyfikacji fitosocjologicznej

2 godz. Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski

2 godz. Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk antropogenicznych, z uwzględnieniem zbiorowisk chwastów polnych

2 godz. Współczesne przemiany szaty roślinnej, jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego

2 godz. Zastosowanie badań fitosocjologicznych w waloryzacji przyrodniczej i architekturze krajobrazu

Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin:

2 godz. Zdjęcie fitosocjologiczne - elementy składowe, zasady sporządzania (podstawy metodyki badań terenowych)

2 godz. Ilościowość i pokrycie gatunków, towarzyskość i żywotność gatunków (definicje, wykorzystanie w fitosocjologii)

2 godz. Stałość fitosocjologiczna, współczynnik pokrycia powierzchni (obliczanie i wykorzystanie w badaniach zbiorowisk roślinnych)

2 godz. Wierność fitosocjologiczna (definicja, znaczenie, klasyfikacja, przyczyny)

1 godz. Charakterystyczna kombinacja gatunków (definicja, zastosowanie w badaniach fitosocjologicznych)

1 godz. Hierarchiczny system klasyfikacji fitosocjologicznej (założenia, elementy klasyfikacji, zasady nomenklatury)

5 godz. Wyróżnianie syntaksonów w randze zespołu, związku, rzędu, klasy (opracowanie kameralne i interpretacja uzyskanych wyników na podstawie dostarczonych materiałów i klucza do oznaczania zbiorowisk roślinnych - zadania opracowywane w 3-4 osobowych zespołach)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. SORUS IB UJ, Poznań-Kraków 2007.

2. Matuszkiewicz Wł. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa, 2008.

3. Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T. Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, 2011.

4. Wysocki Cz., Sikorski P. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW. W-wa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną na temat fitosocjologii i jej przydatności w badaniach nad zbiorowiskami roślinnymi

-poszerza znajomość wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na skład i budowę zbiorowisk roślinnych

- zna praktyczne zasady prowadzenia badań terenowych metodą fitosocjologiczną Braun-Blanquet'a oraz etapy opracowania kameralnego zebranych materiałów

- zna podstawy klasyfikacji fitosocjologicznej i jej przydatność do opisu zbiorowisk roślinnych w badaniach rolniczych i ochronie przyrody

Umiejętności:

- student potrafi wskazać istotne elementy fazy terenowej badań fitosocjologicznych (sporządzanie zdjęć fitosocjologicznych)

- stosuje podstawowe elementy opracowania kameralnego zdjęć fitosocjologicznych, w stopniu umożliwiającym samodzielne, opracowanie materiału badawczego na potrzeby fitoindykacji

- potrafi w podstawowym zakresie korzystać w pracach kameralnych z dostępnych przewodników do badań fitosocjologicznych i zinterpretować uzyskane wyniki

Kompetencje społeczne:

- posiada świadomość przyczyn i znaczenia zróżnicowania zbiorowisk roślinnych

- posiada świadomość możliwości wykorzystania roślinności w waloryzacji siedlisk naturalnych i antropogenicznych

- posiada umiejętność pracy w zespole

- docenia konieczność rozszerzania wiedzy i samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

- w trakcie semestru: oceny formujące z pisemnych sprawdzianów wiedzy (zagadnienia problemowe); ocena końcowa jest średnią z ocen formujących

Ćwiczenia audytoryjne:

- w trakcie semestru: oceny formujące z pisemnych sprawdzianów wiedzy dotyczącej opracowywanych zadań (zagadnienia problemowe, proste zadania)

- ocena formująca z prezentacji wykonanych grupowo zadań praktycznych, w oparciu o dostarczone materiały i literaturę pomocniczą;

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią z ocen formujących

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.