Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.ZAP.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Zarządzanie przedsiębiorstwem" ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach, poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej. Umiejętnie stosowana nauka może przynieść duże korzyści danemu przedsiębiorstwu i całemu krajowi, lecz nie zniweluje wpływu niekorzystnych warunków obiektywnych, nie zastąpi dobrej praktyki, zdolności organizacyjnych czy trafnego praktycznego myślenia. Zatem studiowanie zagadnień zarządzania nie może ograniczać się jedynie do zapamiętania gotowych twierdzeń, ale powinno przede wszystkim prowadzić do wyrobienia umiejętności myślenia organizacyjnego.

Z tego też powodu w ramach ćwiczeń wykorzystano metodę case study, która umożliwia dostarczenie studentom cennych doświadczeń, biegłości i obserwacji oraz wykorzystania zasobów sprawnego zarządzania w praktyce.

Pełny opis:

Wykłady:

Geneza i charakter wiedzy o zarządzaniu

Elementy procesu zarządzania:

- Planowanie i podejmowanie decyzji i innowacyjność

- Organizowanie

- Motywowanie i przewodzenie

- Kontrolowanie

Zarządzanie informacją

Style zarządzania

Zarządzanie czynnikiem ludzkim

Podnoszenie wydajności w organizacjach

Komunikowanie w organizacji

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do zarządzania

Specyfika pracy menedżerskiej - studium przypadku

Planowanie jako funkcja zarządzania - analiza testowa

Organizowanie - podział pracy w ramach struktur - analiza testowa

Komunikowanie w organizacji

Motywowanie jako funkcja zarządzania - studium przypadku

Przywództwo jako funkcja zarządzania - analiza testowa

Sprawdzenie wiadomości

Kontrolowanie - monitorowanie postępów i sprawowanie kontroli - studium przypadku

Zarządzanie czynnikiem ludzkim - analiza testowa

Proces podejmowania decyzji i innowacyjność w organizacjach - analiza testowa

Zarządzanie informacją

Podnoszenie wydajności w organizacjach - studium przypadku

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach - analiza testowa

Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Strużycki M.(red) Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd.II Didin, Warszawa 2004

Dobiegała-Korona B., Herman A.(pr.zb.)Wspólczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Wyd.Difin Warszawa 2006

Lichtarski J.Podstawy nauki o przedsiebiorstwie, Wyd.AE im.O.Langego we Wrocławiu, Wroclaw 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna genezę i ewolucję teorii zarządzania,

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- opisuje kluczowe elementy procesu zarządzania organizacją,

- identyfikuje zasadnicze procesy organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw,

- ocenia, analizuje i rozwiązuje praktyczne problemy zarządcze w przykładowych jednostkach gospodarczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy w zespole

- docenia potrzebę wymiany informacji i dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Studenci poddawani są ocenie poprzez:

Zaangażowanie, wkład twórczy i samodzielność w dokonywaniu analizy studium przypadków (case studies) i podejmowaniu konkretnych decyzji menadżerskich.

Wiedza teoretyczna weryfikowana jest na podstawie 2 kolokwiów w trakcie semestru.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (wykłady)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.