Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Waloryzacja i kartografia gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.WKG.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja i kartografia gleb
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Bonitacja gleb w Polsce i na świecie. Podstawy kartografii. Punktowa waloryzacja gleb Polski. Waloryzacja gleb według FAO. Operaty glebowo-rolnicze. Mapy klasyfikacyjne, mapy waloryzacji przestrzeni produkcyjnej, mapy ewidencyjne. Nowoczesne metody badań stosowane w kartografii gleb.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności ustalania klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej. Drugorzędnym celem jest nauczenie studenta interpretacji różnego rodzaju map glebowych i umiejętności korzystania z treści map. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studenta z przydatnością rolniczą poszczególnych typów gleb.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Historia kartografii i bonitacji gleb w Polsce i na świecie.

2. Bonitacja gleb w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskich.

3-4. Rolnicza przydatność poszczególnych typów gleb Polski.

5-6. Waloryzacja gleb na podstawie wybranych wskaźników.

7-8. Waloryzacja przestrzeni produkcyjnej według gmin w Polsce.

9. Podstawy kartografii. Pojęcia kartograficzne. Skala, dokładność mapy.

10-11. Prowadzenie prac kartograficznych przy użyciu technik GPS. Geostatystyczne programy komputerowe i programy do komputerowej analizy obrazu (Surfer, Aphelion).

12-13. Operaty glebowo-rolnicze. Mapy glebowe, klasyfikacyjne, ewidencyjne, glebowo- siedliskowe.

14-15. Sposób prowadzenia glebowych prac kartograficznych w terenie zgodnie z normą PN-R-04031.

Plan ćwiczeń:

1-2. Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych.

3-10. Ćwiczenia terenowe polegajace na opracowaniu szkicu mapy glebowo-klasyfikacyjnej wybranego obszaru (Łazy/k. Bochni).

11-15. Prace kameralne służące sporządzeniu komputerowej wersji mapy glebowo-klasyfikacyjnej.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 15; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 6; ECTS: 0,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P. (red.) 1979.Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. Warszawa, PWN.

2. K.Konecka-Betley, D. Czępińska-Kamińska, E. Janowska 1994. Systematyka i kartografia gleb. Wyd. SGGW

Literatura uzupełniająca:

1. Komentarz do Tabeli Klas Gruntów 1963. Wyd. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa.

2. T.Witek i inni 1975. Rolnicza przestrzeń produkcyjna polski w liczbach. Supplement. IUNG Pulawy.

3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. 1981. IUNG, Puławy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna czynniki wpływające na waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

- Student zna rodzaje map glebowych i treści na nich zawarte,

- Student zna przydatność rolniczą poszczególnych typów gleb.

Umiejętności:

- Student potrafi interpretować różne rodzaje map glebowych.

- Student potrafi sporządzić w formie uproszczonej mapę glebowo-rolniczą określonego obszaru.

- Student potrafi określić punktową waloryzację określonego obszaru.

Kompetencje:

- Student potrafi pracować i organizować zadania w małych grupach podczas ćwiczeń terenowych,

- Student docenia potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu waloryzacji i kartografii gleb przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca (ćwiczenia):

- obecność i czynny udział w ćwiczeniach terenowych (ćw. 1-10),

- sprawozdanie indywidualne zawierające kartograficzne opracowanie pokrywy glebowej określonego obszaru i waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ćw. 3-15),

- ustne zaliczenie z materiału poświęconego metodycznym aspektom prowadzenia glebowych prac kartograficznych (ćw. 1-10)

Egzamin z wykładów zawierajacy pytania otwarte i pytania testowe (około 25 pytań) przeprowadzany jest w formie pisemnej.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)