Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika i technologia nawożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.TTN.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika i technologia nawożenia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie technik i technologii nawożenia poszczególnych grup roślin uprawnych w różnych systemach gospodarowania (konwencjonalny, integrowany i ekologiczny) oraz ocena stopnia zbilansowania składników nawozowych w gospodarstwie rolniczym.

W trakcie zajęć będą wskazane cele nawożenia, technologie i techniki nawożenia zalecane w warunkach gospodarstw o intensywnej produkcji, w systemach integrowanym i ekologicznym oraz naturalne i agrotechniczne czynniki oddziałujące na wielkość uzyskiwanych plonów i efektywność nawożenia. Zostanie omówiona potrzeba nawożenia we współczesnym rolnictwie, wskazane oddziaływanie nawożenia na jakość uzyskanych produktów roślinnych oraz skutki stosowania nawozów dla środowiska naturalnego.

Pełny opis:

1. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin uprawnych, naturalne i agrotechniczne czynniki limitujące wielkość plonu.

2. Akty prawne dotyczące stosowania nawozów. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. Ustawa o rolnictwie ekologicznym.

3. Prawa plonowania. Nawożenie podstawowe i uzupełniające.

4. Wymagania roślin okopowych oraz technologia ich nawożenia.

5. Wymagania roślin zbożowych oraz technologia ich nawożenia.

6. Wymagania roślin oleistych i włóknistych oraz technologia ich nawożenia.

7. Wymagania roślin specjalnych oraz technologia ich nawożenia.

8. Produkcja pasz na gruntach ornych. Wymagania roślin motylkowych oraz technologia ich nawożenia.

9. Wymagania roślin pastewnych oraz technologia ich nawożenia.

10. Produkcja pasz na użytkach zielonych oraz technologia ich nawożenia.

11. Techniki stosowania nawozów naturalnych i organicznych, ich zalety i wady.

12. Techniki stosowania nawozów mineralnych, ich zalety i wady.

13. Wykorzystanie składników nawozowych, ich rozpraszanie i zagrożenia dla środowiska.

14. Nawożenie dolistne, technika i dobór nawozów.

15. Sprzęt do stosowania nawozów stałych i płynnych.

Tematyka ćwiczeń:

1-6. Bilans składników pokarmowych w przykładowym gospodarstwie.

7-8. Opracowanie technologii nawożenia w przykładowym gospodarstwie konwencjonalnym.

9-10. Opracowanie technologii nawożenia w przykładowym gospodarstwie ekologicznym.

11-12. Opracowanie technologii nawożenia w przykładowym gospodarstwie integrowanym.

13-15. Ocena skutków środowiskowych nawożenia.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.). 2004. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW, MS, Warszawa.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. 1 Podstawy nawożenia. Wyd. PWRiL, Warszawa.

Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. 2 Nawozy i systemy nawożenia. Wyd. PWRiL, Warszawa.

Mercik S. (red.) 2002. Chemia rolna - Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wdrażanie nowych proekologicznych technologii w zakresie produkcji roślin uprawnych - materiały szkoleniowe IUNG.

Akty prawne dotyczące stosowania nawozów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna teoretyczne podstawy nawożenia i regulacje prawne dotyczące stosowania nawozów,

- omawia wymagania pokarmowe poszczególnych grup roślin i technologie ich nawożenia,

- charakteryzuje techniki stosowania nawozów oraz ich zalety i wady,

- wskazuje możliwe skutki stosowania nawozów,

Umiejętności:

- potrafi wskazać konieczność zrównoważonej podaży składników nawozowych dla poszczególnych grup roślin,

- umie dostrzec różnice w efektywności nawożenia różnymi technikami,

- posiada umiejętność doboru terminów stosowanych nawozów i ich form,

- potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim z zakresu treści nauczania, przedstawić je i aktywnie uczestniczyć w dyskusji,

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę prawidłowego doboru nawozów ze względu na możliwe ujemne ich oddziaływanie na środowisko,

- potrafi docenić pozatechniczne aspekty działań inżynierskich i związaną z nimi odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące jakości środowiska,

- organizuje prace w zespołach kilkuosobowych w celu wykonania określonego zadania,

- nabiera pewności w wystąpieniach publicznych i udziale w dyskusji,

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca (ćwiczenia):

1. ocena za przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych wybranej grupy roślin oraz technologii ich nawożenia,

2. ocena za opracowania bilansu makro- i makroelementów w wybranym systemie gospodarowania oraz proponowanego nawożenia w tym gospodarstwie,

3. ocena za udział w dyskusji.

Ocena końcowa: średnia ważona z ocen formujących uzyskanych w trakcie semestru (waga ocen: 1 - 40%, 2 - 50%, 3 - 10%).

Ocena końcowa z wykładów:

Test zaliczeniowy lub zaliczenie ustny.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.