Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola zwierząt w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.RZS.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola zwierząt w środowisku
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Popularyzacja wiedzy o bioróżnorodności świata zwierząt, ich zachowaniach i koegzystencji z ludźmi.Ewolucja edukacji przyrodniczej od Arki Noego po art. 13 Konwencji o różnorodności biologicznej. Wspólne zamieszkiwanie Planety przez ludzi i zwierzęta prowadzi do rozmaitych problemów. Poznanie zachowań zwierząt w rozmaitych środowiskach umożliwi koegzystencję. Ochrona środowisk życia ochroni wymierające gatunki zwierząt.

Pełny opis:

1. Wspólny świat - zwierzęta i ludzie - 1godz.

2. Różnorodność biologiczna - 1 godz.

3. Różnorodność w środowisku rolniczym - 1 godz.

4. Środowisko a przystosowania - 1godz.

5. Mikrokosmos zwierząt bezkręgowych - 1 godz.

6. Makrokosmos - kręgowce - 1 godz.

7. Liczebność - 1 godz.

8.Inteligencja - zachowania zwierząt - 1 godz.

9.Sposoby porozumiewania zwierząt - 1 godz.

10.Drapieżnictwo- łańcuch pokarmowy - 1 godz.

11.Polowania a ochrona - 1 godz.

12.Zwierzęta i pożywienie - 1 godz.

13.Fermy hodowlane a ochrona środowiska - 1 godz.

14.Zoogeografia-wrażliwość zwierząt na zmiany klimatyczne i degradacje środowiska - 1 godz.

15.Ochrona zwierząt a ochrona środowiska życia - 1 godz.

Ćwiczenia terenowe:

Bioróżnorodność bezkręgowców - Muzeum Motyli w Bochni - 5 godz.

Środowiskowe przystosowania owadów na podstawie wystawy owadów UR (Dzień Owada)- 5 godz.

Zwierzęta zagrożone i ginące na przykładzie

Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego - 5 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Andrzejewski R., Weigle A. (red.): Różnorodność biologiczna Polski. W-wa 2003.

Droschner V.B., Zachowania zwierząt. BM 1999

Jaworska M.: Co najbardziej zagraża bioróżnorodności? Toruń, 2009.

Kalinowska A.: Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu konwencją o bioróżnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych. Min. Środ., W-wa 2008.

Pawłowski J.: Szkic dziejów muzealnictwa przyrodniczego w Polsce. Muzeum Przyrod. PAN, Kraków, 1998.

Łukomska M.: Wykorzystanie filmu w edukacji ekologicznej i jego wpływ na świadomość ekologiczną. Praca mgr UW, W-wa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student posiada podstawową wiedzę z zoologii i ekologii i poszerza ją o wybrane elementy behawioru zwierząt w różnych środowiskach.

Umiejętności:

-student nabywa umiejętności i kompetencji w ochronie bioróżnorodności zwierząt i środowisk ich życia.

-rozpoznaje i wykorzystuje przystosowania zwierząt do środowiska (mimikra, mimetyzm, konwergencje itd.), zachowania zwierząt warunkujących ich przetrwanie w zmieniającym się środowisku. -rozpoznaje zagrożenia przemysłowych ferm hodowlanych dla środowiska i zdrowia ludzi,

-student zna przeciwdziałania degradacji środowiska dla ratowania zwierząt i zdrowia ludzi.

Kompetencje społeczne:

-student organizuje prace w małym zespole

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

-trzy oceny za wykonanie zadań na ćwiczeniach terenowych w muzeach i ogrodzie zoologicznym (sprawozdania na określony temat)

Ocena końcowa-średnia ocen

Wykłady-egzamin pisemny.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.