Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.PRS.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu polityki rolnej i strukturalnej UE.

Treści kształcenia obejmują:

podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, historię UE, instytucje UE, cele i zasady WPR, reformy WPR, dopłaty bezpośrednie, zasadę wzajemnej zgodności, źródła wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE (w tym agroturystyki), PROW 2014-2020, kryteria dostępu do wybranych działań w obrębie II filaru WPR.

Pełny opis:

Plan zajęć - wykłady:

1. Historia UE: historia integracji, traktaty rzymskie, etapy rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat amsterdamski, rozszerzenie UE na wchód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy (2 godz.)

2. Instytucje Wspólnot Europejskich: Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Komitet Regionów (2 godz.)

3. Podstawy prawne funkcjonowania UE: inicjatywa legislacyjna, organ decyzyjny - Rada UE, uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym, instrumenty prawne UE (2 godz.)

4. Jednolity rynek UE: zasady, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału, jednolity rynek a rozszerzenie o nowych członków (2 godz.)

5. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, prawne instrumenty interwencji rolnej, Agenda 2000 (2 godz.)

6. Reforma WPR - Luksemburg 2003, warunki akcesji Polski do UE oraz WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety (2 godz.)

7. Organizacja rynków rolnych w Polsce: rynek zbóż, cukru, tytoniu, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, mleka, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz drobiu (2 godz.)

8. Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie: rola dopłat w polityce rolnej UE, systemy dopłat w UE, zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w Polsce, poziom dopłat w latach 2004-2013, zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) (2 godz.)

9. Programy przedakcesyjne na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich: PHARE, PHARE Odbudowa, PHARE Struder, PHARE INRED, ISPA, PAOW-BŚ, SAPARD, EFRWP, FW, FWW i inne (2 godz.)

10. Fundusze Strukturalne w UE: charakterystyka i zmiany w funduszach oraz ich budżet w latach 2000-2006 i 2007-2013, podział środków strukturalnych, inicjatywy wspólnotowe 2004-2006 (2 godz.)

11. Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (2 godz.)

12. 24. PROW i SPO-Rol. 2004-2006 (2 godz.)

13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2 godz.)

15. Programy operacyjne i fundusze w Polsce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020: PO Inteligentny rozwój, PO Wiedza, edukacja (4 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Kania J. (red.), 1998. Podstawy intergracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. AR, Kraków

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszestrukturalne.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o wspólnej polityce rolnej i strukturalnej UE.

2. Zna fundusze strukturalne i programy operacyjne dla Polski.

3. Rozumie rolę i cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce i UE.

Umiejętności:

1. Potrafi wskazać źródła finansowania realizacji różnych przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków UE.

2. Potrafi wyliczyć poziom dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa rolnego.

3. Umie wyjaśnić zasady i kryteria dostępu do poszczególnych działań PROW 2014-2020.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość ważności Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

2. Rozumie trendy zmian WPR w kierunku ochrony środowiska i społeczne skutki jej nieprzestrzegania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (egzamin obejmuje pytania otwarte, testy wyboru oraz testy prawda/fałsz).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 30 godz.

- egzamin końcowy – 3 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 37 godz. : 25 = 1,48 (czyli 1 pkt ECTS)

- studiowanie literatury przedmiotu - 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 35 godz. : 25 = 1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.