Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.PRO.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka rolnictwa
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany na kierunkach: Rolnictwo oraz Ochrona Środowiska.

Cele przedmiotu: zmierzają do wszechstronnego ukazania obecnego stanu rolnictwa jako strategicznie ważnego działu gospodarki narodowej.

Program obejmuje przedstawienie aktualnych uwarunkowań produkcyjnych od strony przyrodniczej i agrotechnicznej. Nawiązanie do historycznej ewolucji metod produkcji w rolnictwie, a na tym tle pokazanie współczesnego znaczenia przedmiotów ogólnych i zawodowych. Przybliżone zostaną instytucje wspomagające produkcję rolniczą oraz administracja rolna w aspekcie uprawnień, a także organizacje zawodowe działające w sferze produkcji i obrotu płodów oraz surowców rolnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Rośliny uprawne - determinanty ilościowo jakościowe znaczenia gospodarczego.

2. Grupy użytkowe roślin rolniczych we współcześnie prowadzonej produkcji roślinnej.

3-5. Rolnicze dzielnice świata, swoiste właściwości, powiązania z rolnictwem Polski i UE.

6-7. Ośrodki pochodzenia roślin uprawnych.

8-9. Etapy rolnictwa i hodowli roślin w tym GMO. banki genów jako ochrona zasobów genetycznych.

10-11. Rozwój rolnictwa na terenie ziem polskich. Rolnictwo jako przykład antropopresji.

12. Uczelnie i placówki badawcze i ich znaczenie w powstawaniu innowacji dla rolnictwa.

13. Rodzaje postępu i jego oddziaływanie na wyniki produkcyjne rolnictwa.

14. Rolnictwo jako strategiczny dział gospodarki narodowej według koncepcji UE. Środki realizacji tych uwarunkowań.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:- ; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce. t.I-III. Praca zbiorowa pod redakcją St. Arnolda. PWRiL. Warszawa 1964.Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Góreckiego. Wydawnictwo SGGW-AR Warszawa. 1987.

Szczegółowa Uprawa Roślin. t. I i II. Praca zbiorowa pod redakcją Zofii Jasińskiej i Andrzeja Koteckiego. Wydawnictwo AWA Wrocław 1999.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- zna podstawowe uwarunkowania społeczno-organizacyjne i produkcyjne rolniczych dzielnic świata,

- charakteryzuje uwarunkowania i skutki ewolucję produkcji roślinnej w Świecie, Europie i Polsce,

- ma podstawową wiedzę o etapach hodowli i uprawy roślin rolniczych oraz ich pochodzeniu,

- rozumie znaczenie indywidualne i zespołowe czynników produkcji roślinnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z trzech grup pytań:

1) pytania testowe - test wyboru

2) szczegółowe pytania - test uzupełnienia

3) dwa pytania problemowe

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.