Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Herbologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.HER.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herbologia
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Herbologia - nauka o chwastach; obejmuje wybrane problemy ekologiczno-rolnicze dotyczące chwastów i sterowania zachwaszczeniem w różnych systemach gospodarowania. Porusza zagadnienie roli chwastów w aspekcie bioróżnorodności, problem wymierania gatunków segetalnych i zagrożenie terenów rolniczych przez gatunki inwazyjne. Omawia zasady i metody regulacji zachwaszczenia, uwzględniające ograniczanie ubocznych skutków stosowania herbicydów. Słuchacz nabywa umiejętność postrzegania roślin towarzyszących kulturom uprawnym w różnych aspektach oraz wiedzę o współczesnym podejściu do ograniczania zachwaszczenia w różnych systemach gospodarowania z uwzględnieniem wymogów systemowych w tym zakresie (zasady dobrej praktyki rolniczej i regulacje prawne).

Pełny opis:

Tematyka wykładów - 15.godz.:2 godz. Chwasty jako element bioróżnorodności.

1 godz. Gatunki chwastów zagrożonych wymieraniem w Polsce i na świecie.

1 godz. Problem chwastów inwazyjnych.

2 godz. Negatywne aspekty stosowania herbicydów (kompensacja chwastów, wpływ na środowisko, wpływ na jakość plonów).

2 godz. Uodpornianie się chwastów na herbicydy jako współczesny problem na świecie i w Polsce.

1 godz. Biologiczne metody ograniczania zachwaszczenia - wykorzystanie biofagów (owady roślinożerne, grzyby i in.).

1 godz. Biologiczne metody ograniczania zachwaszczenia - wykorzystanie zjawiska allelopatii.

2 godz. Sterowanie zachwaszczeniem - integracja działań w zakresie ograniczania zasobów dispor chwastów w glebie.

2 godz. Sterowanie zachwaszczeniem - integracja działań w zakresie zapobiegania wschodom chwastów.

1 godz. Zasady dobrej praktyki rolniczej i regulacje prawne w zakresie zwalczania chwastów.

Tematyka ćwiczeń projektowych - 15 godzin

3 godz. Spektrum geograficzno-historyczne i formy życiowe ważniejszych gatunków flory segetalnej Polski oraz zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk chwastów w różnych warunkach siedliskowych i systemach gospodarowania.

1 godz. Ograniczanie zachwaszczenia metodami dostępnymi w różnych systemach gospodarowania (konwencjonalnym, ekologicznym, integrowanym) - założenia do projektu.

3 godz. Opracowanie programów ograniczania zachwaszczenia podstawowych upraw w różnych warunkach glebowych i przy zróżnicowanym zachwaszczniu w systemie konwencjonalnym - indywidualne zadania projektowe, uwzględniające ograniczanie negatywnych skutków stosowania herbicydów.

3 godz. Opracowanie programów walki z chwastami podstawowych upraw w różnych warunkach glebowych i przy zróżnicowanym zachwaszczniu w systemie ekologicznym - indywidualne zadania projektowe uwzględniające regulacje systemu certyfikowanej ekologicznej produkcji rolniczej.

3 godz. Opracowanie programów walki z chwastami podstawowych upraw w różnych warunkach glebowych i przy zróżnicowanym zachwaszczniu w systemie integrowanym - indywidualne zadania projektowe uwzglęniające łączenie dostępnych metod ograniczania zachwaszczenia i zasad podejmowania decyzji o chemicznym sposobie regulacji zachwaszczenia.

2 godz. Indywidualne zaliczanie projektów.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Aldrich R.J. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych - Podstawy zwalczania chwastów, Wyd. Tow. Chemii i Inż. Ekologicznej Opole 1995.2. Singh H. P. i in. (Ed.) Handbook of sustainable weed management, Food Prod. Press, New York, London, Oxford 2006.

3. Woźnica Z. Herbologia - podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. PWRiL, 2008.

4. Aktualne doniesienia z czasopism naukowych (Weed Research, Weed Science i in.)

Efekty uczenia się:

Sluchacz zdobywa wiedzę pozwalającą na:

- wskazanie roli chwastów jako elementu bioróżnorodności w agrocenozie oraz możliwości wykorzystania ich walorów użytkowych,

- zrozumienie przyczyn i symptomów współczesnych problemów wymierania gatunków segetalnych i zagrożenie terenów rolniczych przez gatunki inwazyjne.

- znajomość najważniejszych negatywnych następstw stosowania chemicznych metod zwalczania oraz stosowania gatunków odpornych na herbicydy w wyniku manipulacji genetycznych

- znajomość metod zapobiegania zachwaszczeniu oraz znajomość zasad i metod regulacji zachwaszczenia, uwzględniających możliwość ograniczania ubocznych skutków stosowania herbicydów (metody mechaniczne, metody termiczne, metody fizyczne)

- znajomość przesłanek podejmowania decyzji o stosowaniu chemicznych metod regulacji zachwaszczenia i poprawa skuteczności metod chemicznych

- znajomość teoretycznych podstaw i najważniejszych aspektów praktycznych metod biologicznych stosowanych w ograniczaniu zachwaszczenia (biofagi, allelopatia)

- znajomość współczesnego podejścia do ograniczania zachwaszczenia w różnych systemach gospodarowania z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich stosowania i wymogów systemowych w tym zakresie (integracja metod, zasady dobrej praktyki rolniczej i dobrej praktyki ochrony roślin, regulacje prawne).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie wykładów

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonania i omówienia indywidualnych projektów uwzględniających wybór różnych metod ograniczania zachwaszczenia upraw, uwzględniających zasadnicze wymogi systemowe w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.