Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Herbologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.HER.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herbologia
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wybranymi problemami ekologiczno-rolniczymi dotyczącymi roli chwastów, w tym gatunków inwazyjnych, w aspekcie bioróżnorodności; problemem wymierania gatunków segetalnych, metodami regulacji zachwaszczenia w różnych systemach gospodarowania, w tym z ubocznymi aspektami stosowania herbicydów (kompensacja chwastów, gatunki odporne na herbicydy) i możliwościami ich ograniczania poprzez stosowanie zasad integrowanej ochrony upraw

Pełny opis:

Zajęcia w wymiarze 30 godzin obejmują 15 godzin wykładów w pierwszej połowie semestru oraz 15 godzin ćwiczeń w drugiej połowie semestru.

Wykłady - 15 godz.:

2 godz. Chwasty jako element bioróżnorodności.

2 godz. Gatunki chwastów zagrożonych wymieraniem i problem chwastów inwazyjnych.

2 godz. Wybrane negatywne aspekty stosowania herbicydów (kompensacja chwastów, uodpornianie się chwastów na herbicydy) jako współczesny problem rolnictwa na świecie i w Polsce.

2 godz. Progi zagrożenia i krytyczny okres przebywania chwastów w łanie jako kryteria podejmowania decyzji o konieczności i terminie regulacji zachwaszczenia

2 godz. Zapobieganie zachwaszczeniu (wybrane zagadnienia)

1 godz. Biologiczne metody ograniczania zachwaszczenia - wykorzystanie biofagów (owady roślinożerne, grzyby i in.).

1 godz. Biologiczne metody ograniczania zachwaszczenia - wykorzystanie zjawiska allelopatii.

1 godz. Sterowanie zachwaszczeniem - integracja działań w zakresie ograniczania zasobów diaspor chwastów w glebie.

1 godz. Sterowanie zachwaszczeniem - integracja działań w zakresie zapobiegania wschodom i konkurencji chwastów w łanie.

1 godz. Zasady dobrej praktyki rolniczej i regulacje prawne obowiązujące w zakresie zwalczania chwastów.

Ćwiczenia - 15 godzin:

1. Specyfika zachwaszczenia upraw - spektrum geograficzno-historyczne flory segetalnej jako wyraz zróżnicowania warunków siedliskowych terenów rolniczych i poziomu gospodarowania - identyfikacja i interpretacja na podstawie udostępnionych materiałów i literatury (praca w zespołach) (2 godz. )

2. Formy życiowe ważniejszych gatunków flory segetalnej jako kryterium szkodliwości dla różnych grup upraw i podstawa wyboru metod ograniczania zachwaszczenia - identyfikacja i interpretacja na podstawie udostępnionych materiałów i literatury (praca w zespołach) (2 godz. )

3. Monitoring zagrożenia zachwaszczeniem i podejmowanie decyzji o konieczności regulacji zachwaszczenia - wyznaczanie ekonomicznego progu zagrożenia upraw zachwaszczeniem w zróżnicowanych warunkach agrotechniczo-ekonomicznych w oparciu o udostępnione założenia metodyczne i materiały (praca w zespołach) (3 godz.)

4. Opracowanie programów ograniczania zachwaszczenia podstawowych upraw w różnych warunkach glebowych i przy zróżnicowanym zachwaszczeniu w systemie ekologicznym (opracowanie zespołowe) (3 godz.)

5. Opracowanie programów ograniczania zachwaszczenia podstawowych upraw w różnych warunkach glebowych według zasad integrowanej ochrony (opracowanie zespołowe) (4 godz.)

6. Indywidualna prezentacja opracowań - aspekty teoretyczne i zadania praktyczne (1 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aldrich R.J. 1995. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych - Podstawy zwalczania chwastów, Wyd. Tow. Chemii i Inż. Ekologicznej, Opole.

2. Woźnica Z. Herbologia - podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. PWRiL, 2008.

3. Mrówczyński M. (Red.) 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. T. I. Podstawy integrowanej ochrony; T. II. Zastosowanie integrowanej ochrony.

4. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. Wyd. nauk. PWN SA, Warszawa.

Literatura pomocnicza:

Aktualne doniesienia z czasopism naukowych (Weed Science i in.; ) i witryn internetowych (HRAC)

Aktualne Zalecenia ochrony roślin IOR;

Aktualne metodyki integrowanej ochrony upraw (IOR)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki zachwaszczenia, uwzględniającą aktualne tendencje w postrzeganiu roli gatunków obecnych w uprawach

-poznaje problem zagrożenia upraw chwastami inwazyjnymi oraz skalę zagrożenia chwastów wymieraniem

- rozszerza wiedzę o współcześnie dostępnych metodach ograniczania zachwaszczenia i ich integracji

- rozszerza wiedzę na temat współczesnych zagrożeń uodpornieniem chwastów na herbicydy oraz możliwościami ograniczania tego zjawiska

- poznaje zasady racjonalnego sterowania zachwaszczeniem z uwzględnieniem wymogów systemowych w tym zakresie (zasady dobrej praktyki rolniczej i regulacje prawne)

Umiejętności:

- student nabywa umiejętność korzystania z dostępnej literatury fachowej i naukowej w opracowaniu projektów ograniczania zachwaszczenia podstawowych upraw w różnych systemach gospodarowania i warunkach produkcji.

- nabywa umiejętność elementarnej oceny ryzyka dla środowiska glebowego i agrocenozy w związku z wyborem określonej metody regulacji zachwaszczenia,

- nabywa umiejętność praktycznej oceny konieczności chemicznej regulacji zachwaszczenia w oparciu o progi zagrożenia

Kompetencje społeczne:

- student posiada świadomość ekologicznych skutków podejmowanych decyzji dotyczących wyboru metody ograniczania zachwaszczenia

- potrafi zwaloryzować wpływ podstawowych systemów gospodarowania pod względem wpływu na środowisko przyrodnicze

- zdobywa umiejętność korzystania z różnych źródeł w opracowaniu projektu ograniczania zachwaszczenia i jego skutków środowiskowych

- zdobywa świadomość konieczności ustawicznego kształcenia i aktualizacji wiedzy na temat skutków stosowania chemicznych metod ograniczania zachwaszczenia oraz regulacji prawnych i zasad dobrej praktyki rolniczej w ochronie upraw

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów:

- pisemny sprawdzian wiedzy (zagadnienia problemowe)

Zaliczenie ćwiczeń:

- oceny formujące (w trakcie) na podstawie:

- zespołowego opracowania nt. specyfiki zachwaszczenia upraw zbóż w siedliskach o zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych i intensywności gospodarowania (ćw. 1)

- zespołowego opracowania nt. szkodliwości chwastów dla różnych upraw na podstawie spektrum biologicznego flory (ćw. 2)

- zespołowego opracowania nt. wyznaczania i wykorzystania progów ekonomicznego zagrożenia upraw zbóż zachwaszczeniem w podejmowaniu decyzji o konieczności stosowania herbicydów w oparciu o przyjęte założenia agrotechniczno-ekonomiczne (ćw. 3)

- zespołowego projektu ograniczania zachwaszczenia w systemie ekologicznym (ćw. 4)

- zespołowego projektu ograniczania zachwaszczenia zgodnie z wymogami integrowanej ochrony upraw (ćw. 5)

- indywidualnej pisemnej/ustnej prezentacji elementów zadań zespołowych - zagadnienia teoretyczne i praktyczne (ćw. 6)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.