Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s4.FRO.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem studiów fizjologii roślin z biochemią jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) wpływu poszczególnych czynników wewnętrznych (uwarunkowanych genetycznie) i zewnętrznych (środowiskowych) oraz specyfiki i znaczenia ich współdziałania,

e) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. WPROWADZENIE - Określenie treści i zakresu przedmiotu

2. ORGANIZACJA FUNKCJONALNA KOMÓRKI ROŚLINNEJ

3. GOSPODARKA WODNA ROŚLIN

3.1. Własności osmotyczne komórek, dyfuzja i osmoza.

3.2. Mechanizmy pobierania i przewodzenia wody.

3.3. Transpiracja.

3.4. Możliwości regulacji bilansu wodnego w praktyce rolniczej.

3.5. Potrzeby wodne roślin.

4. POKARMY MINERALNE ROŚLIN

4.1. Rola poszczególnych składników mineralnych.

4.2. Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie składników mineralnych.

4.3. Fizjologiczna mechanizmy pobierania i transportu jonów.

4.4. Prawa rządzące żywieniem mineralnym roślin.

5. FOTOSYNTEZA

5.1. Metody pomiarów fotosyntezy.

5.2. Mechanizm fotosyntezy i jego modyfikacje u różnych roślin.

5.3. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki fotosyntezy aspekty praktyczne.

6. PRZEWODZENIE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (ASYMILATÓW)

7. PROCESY ODDECHOWE

8. WZROST I RUCHY ROŚLIN

9. ROZWÓJ ROŚLIN

9.1. Cykle życiowe roślin.

9.2. Różnicowanie tkanek i fotomorfogeneza.

9.3. Charakterystyka etapów rozwoju.

9.4. Indukcje rozwojowe.

10. PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Treści ćwiczeń:

1. GOSPODARKA WODNA ROŚLIN

1.1. Pęcznienie.

1.2. Osmoza.

1.3. Pobieranie i transport wody.

1.4. Transpiracja.

2. GOSPODARKA MINERALNA ROŚLIN

2.1. Wzrost roślin na pożywce pełnej i na pożywkach pozbawionych poszczególnych pierwiastków, objawy niedoboru.

2.2. Antagonizm jonów.

2.3. Wpływ zasolenia i odczynu podłoża na wzrost roślin.

3. FOTOSYNTEZA

3.1. Fluorescencyjne pomiary aktywności fazy jasnej fotosyntezy.

3.2. Wykrywanie produktów fotosyntezy.

3.3. Metody pomiarów fotosyntezy u roślin lądowych.

3.4. Czynniki wpływające na natężenie fotosyntezy.

4. ODDYCHANIE

4.1. Metody pomiaru oddychania.

4.2. Czynniki wpływające na oddychanie.

4.3. Oddychanie tlenowe i beztlenowe nasion (wykrywanie produktów, aktywność dehydrogenaz).

5. WZROST ROŚLIN

5.1. Metody pomiaru wzrostu.

5.2. Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin.

5.3. Wyznaczanie stref wzrostu roślin.

5.4. Wpływ czynników zewnętrznych i hormonów roślinnych na wzrost.

6. RUCHY ROŚLIN

6.1. Fototropizm.

6.2. Geotropizm.

6.3. Termonastia.

6.4. Epinastia.

7. ROZWÓJ ROŚLIN

7.1. Przyczyny i metody przerywania spoczynku nasion.

7.2. Określenie szybkości i zdolności kiełkowania nasion.

7.3. Wpływ wernalizacji na rozwój generatywny roślin.

7.4. Wpływ długości dnia na rozwój roślin dnia długiego i dnia krótkiego.

7.5. Wpływ auksyny na dominację wierzchołkową.

7.6. Biegunowość pędu.

7.7. Wpływ auksyny i kwasu giberelinowego na ukorzenianie się siewek.

7.8. Regeneracja całej rośliny z liścia.

7.9. Wpływ auksyny na opadanie liści.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. W. Filek, Materiały pomocnicze z wykładów z fizjologii roślin z biochemią.W. Filek, J. Kościelniak, F. Dubert, M. Rapacz, G. Skrudlik, Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Wydawnictwo AR Kraków, 2007.

2. A.J. Lack, D.E. Evans, Biologia roślin, PWN Warszawa, 2003.

3. Z. Piskornik. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. I i II. Wyd. AR Kraków 1994 (lub nowsze wydanie ).

4. W. Czerwiński. Fizjologia roślin. PWN Warszawa 1976.

5. J. Kopcewicz, S. Lewak (red.), Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa, 2002.

6. A. Szweykowska, Fizjologia roślin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997 lub nowsze wydanie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a/ student orientuje się w zakresie fizyko -chemicznego, biochemicznego i molekularnego podłoża procesów fizjologicznych,

b/ poznaje mechanizmy wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

c/ poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

d/ słuchacz pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

a/ student opanowuje laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

b/ zapoznaje się z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

c/ wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

a/ student organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

b/ rozumie potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

ĆWICZENIA

a/ Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

b/ocena opracowań wyników pomiarów otrzymywanych w czasie ćwiczeń,

c/ obserwacja jakości pracy laboratoryjnej (orientacja w zestawie analitycznym, prawidłowość i staranność pomiarów, współpraca z innymi studentami)

Ocena końcowa: średnia ze wszystkich ocen formujących

EGZAMIN

a/ pierwszy i termin poprawkowy: egzamin testowy (około 90 pytań z całego zakresu przedmiotu, pytania z 4 wariantami odpowiedzi)

W przypadkach wątpliwych, krótka rozmowa wyjaśniająca problemy z oceną egzaminu,

b/ trzeci termin: egzamin ustny

W celu ułatwienia przygotowania do sprawdzianów na ćwiczeniach i końcowego testu egzaminacyjnego, studenci po każdym wykładzie otrzymują zestaw szczegółowych pytań.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)