Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Towaroznawstwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.TOZ.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo żywności
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 3 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami towaroznawstwa rolno-spożywczego przydatnymi w agroturystyce.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z kształtowaniem jakości produktów, substancjami dodatkowymi (barwniki, przeciwutleniacze, substancje konserwujące, ksztaltujące strukturę), typami opakowań oraz umiejętnym wykorzystaniem tej wiedzy w żywieniu człowieka i marketingu surowców roślinnych. Zakres ćwiczeń obejmuje towaroznawczą ocenę różnych grup surowców roślinnych i gotowych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów:

1-2. Cel i zakres towaroznawstwa żywności. Definicja i podstawowe pojęcia związane z towaroznawstwem rolno-spożywczym. Podział i klasyfikacja zanieczyszczeń żywności.

3-4. Substancje dodatkowe. Definicja i podział. Korzyści i zagrożenia stosowania substancji dodatkowych. Wymagania UE odnośnie ich stosowania. Substancje dodatkowe stosowane w Polsce.

5-6. Substancje utrwalające: substancje konserwujące, stabilizatory kwasowości, antyoksydanty. Substancje utrwalające stosowane w gospodarstwach agroturystycznych.

7-8. Barwniki - cele barwienia, klasyfikacja barwników. Źródła barwników naturalnych. Barwniki roślinne stosowane w barwieniu żywności produkowanej w domu.

9-10. Substancje zapachowe stosowane w żywności. Naturalne substancje zapachowe i źródła ich pozyskania.

11. Substancje kształtujące strukturę.

12-13. Opakowalnictwo - opakowania do żywności: materiały tradycyjne, tworzywa sztuczne, nowa generacja opakowań (opakowania inteligentne, biodegradowalne). Znakowanie żywności.

14. Analiza sensoryczna w ocenie żywności. Cechy sensoryczne produktów spożywczych, sprawność sensoryczna, wybór i szkolenie oceniających. Systemy zarządzania jakością. Kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM). Cele stosowania systemów jakościowych.

15. Aktualne tendencje w towaroznawstwie rolno-spożywczym i potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy z tego zakresu.

Szczególowy program ćwiczeń:

1-2. Analiza technologii produkcji mąk i kasz. Praca w zespołach dwuosobowych. Ocena sprawozdania.

3-4. Analiza technologii produkcji oraz jakości pieczywa i makronów. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

5-6. Towaroznawcza ocena produktów ekspandowanych i ekstrudowanych. Ocena sprawozdania

7-8. Browarnictwo - ocena surowca oraz zapoznanie studentów z technologią produkcji słodu i piwa. Sprawdzian pisemny.

9-10. Ocena towaroznawcza przetworów owocowych i warzywnych Praca w zespołach dwu lub trzyosobowych. Ocena sprawozdania

11-12. Towaroznawcza ocena produktów pochodzących z ziemniaków. Sprawdzian pisemny.

13-14. Buraki cukrowe – analiza technologii produkcji cukru. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

15. Towaroznawcza ocena nasion roślin motylkowatych grubonasiennych. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Ciećko Z. 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolniczych. Wydawnictwo UWM.

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 1997. Towaroznawstwo żywności WSiP W-wa.

Lempka A. (red) 1985. Towaroznawstwo - produkty spożywcze PWE W-wa.

Pazera T., Rzemieniuk T. 1998. Browarnictwo. WSiP W-wa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z towaroznawstwem rolno-spożywczym.

2. Zna zasady stosowania oraz podstawowe substancje utrwalające stosowane w produkcji żywności oraz w warunkach gospodarstwa agroturystycznego

Umiejetności

1. Ocenia technologię produkcji i jakość podstawowych produktów pochodzących z przetwórstwa zbóż

2. Ocenia od strony towaroznawczej produkty pochodzące z przetwórstwa ziemniaka, oleje roślinne, barwniki i aromaty

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania prac oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.