Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.SOB.SM.RROX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia biznesu
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem. II stopień, stacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu socjologii biznesu. Na treść wykładów składać się będzie krótki przegląd historii myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnic między głównymi nurtami socjologii i ekonomii oraz zaprezentowanie różnych koncepcji człowieka w gospodarce. W części ćwiczeniowej kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z istotą skutecznej motywacji do działania, a także sposobami komunikowania się oraz skutecznych negocjacji opartych na zasadach.

Pełny opis:

Wykłady (10 godzin):

1. Socjologia ekonomiczna a socjologia biznesu - definicje dyscypliny oraz problemy badawcze.

2.Trzy koncepcje człowieka w gospodarce - człowiek społeczny, ekonomiczny, społeczno - ekonomiczny.

3. Państwo w gospodarce. Funkcje aparatu państwowego w gospodarce.

4. Historia myśli ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy głównymi nurtami socjologii i ekonomii.

5. Rozwój społeczno - gospodarczy. Gospodarka i polityka jako czynniki rozwoju.

6. Nierównomierność tempa rozwoju w czasie i w przestrzeni. Przemieszczanie sie przodujących ośrodków rozwoju. Dylematy współczesnej cywilizacji.

7. Kapitał ludzki a kapitał społeczny. Próba oszacowania inwestowania w kapitał ludzki

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozyskiwanie i rozwój pracowników. Stosunki pracownicze.

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej.

9. Środowisko pracy - proksemika jako forma organizacji przestrzeni.

10. Motywowanie do działania. Kariera i jej funkcja motywacyjna. Istota motywacji pracowniczej.

Ćwiczenia (5 godzin):

1-2. Przetarg pozycyjny czy negocjacje wokół meritum. Jak negocjować skutecznie. Zasady procesu negocjacji. Gry negocjacyjne.

3. Rodzaje zachowań nieasertywnych. Definicje i fundamenty zachowania asertywnego. Techniki asertywności.

4-5. Komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych. Umiejetność postępowania w sytuacji konfliktowej. Procesy rozwiazywania konfliktów.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2.Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3.Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ.Wyd. Ekon.

4. McKenna E., Beech N., 1999. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Felberg SJA. Warszawa.

5.Morawski W., 2001. Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą z zakresu istoty skutecznej motywacji do działania, a także sposobów komunikowania się;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwic skuteczne negocjacje w oparciu o zasady;

Umiejetności:

- student potrafi określić miejsce człowieka w gospodarce;

- student potrafi wskazać techniki mające na celu wywieranie wpływu społecznego;

- student zdobywa umiejetności pozwalające na skuteczne negocjowanie;

Kompetencje społeczne:

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- aktywność w realizacji zadań

- ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej

Wykłady:

Ocena końcowa - egzamin pisemny składajacy sie z otwartych pytań problemowych.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

Razem: 30 godz.: 30 = 1 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, przegląd literatury)- 5 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 10 godz.

- konsultacje - 4 godz.

- egzamin końcowy - 1 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)