Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.ROE.NM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. fakultatywne, 3 sem
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań agrotechnicznych i ekonomicznych funkcjonowania systemu ekologicznego.

Podczas zajęć zostaną omówione założenia i rodowód rolnictwa ekologicznego. Przedstawione będą płodozmiany, uprawa roli, nawożenie, ochrona roślin i chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym, dochód rolniczy i dochód osobisty w systemie ekologicznym, atestacja i certyfikacja.

Pełny opis:

Wkłady:

1-2. Założenia rolnictwa ekologicznego. Miejsce i rola rolnictwa ekologicznego we współczesnym rolnictwie. Zapoznanie z literaturą (2 godz.).

2. Kierunek biodynamiczny (1 odz.).

3. Płodozmiany w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

4. Uprawa roli i nawożenie (1 godz.).

5. Ochrona roślin i ekologiczny chów zwierząt (1 godz.).

6. Dochód rolniczy i dochód osobisty w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

7. Zasady atestacji i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

8. Uwarunkowania prawne i nowe tendencje w rolnictwie ekologicznym oraz potrzeba uczenia się przez całe życie (1 godz.).

9-10. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej i oddziaływania na środowisko (2 godz.).

Ćwiczenia:

1. Przeprowadzenie atestacji gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z atestacji gospodarstwa. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (1 godz.).

2. Identyfikacja symptomów stosowania niedozwolonych środków (1 godz.).

3. Formułowanie niezgodności i naruszeń oraz wyznaczanie sankcji (1 godz.).

4. Obliczanie masy produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży atestowanej (1 godz.).

5. Obliczanie dochodu rolniczego i dochodu osobistego w gospodarstwie ekologicznym (1 godz.).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECST - przedmiot obowiązkowy

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru. Godziny: 25; ECTS 3.

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria ...) Godziny: 15; ECTS: 1,8.

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zająciach praktycznych, np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty. Godziny: 5, ECTS: 0,7.

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 10; ECTS: 1,2.

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Sołtysiak U. 1993. Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki. Wyd. Ekoland Warszawa

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i roli rolnictwa ekologicznego we współczesnym rolnictwie,

2. identyfikuje i charakteryzuje podstawowe cechy rolnictwa ekologicznego,

Umiejętności:

3. ocenia technologię ekologicznej produkcji roślinnej,

4. porównuje systemy rolnicze pod kątem efektywności ekonomicznej i oddziaływania na środowisko,

5. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa ekologicznego

6. identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w rolnictwie ekologicznym

7. wyznacza sankcje i formułuje niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie ekologicznym,

8. oblicza dochód rolniczy i dochód osobisty,

Kompetencje społeczne:

9. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

10. zdaje sobie sprawę z korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających ze stosowania systemu ekologicznego w rolnictwie,

11. rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska pzrynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Odena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.