Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wiejskie UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.OWU.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie UE
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, niestacj. licencjat, fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Definicja obszarów wiejskich UE i Polski, analiza cech ich rozwoju; proces polaryzacji gospodarstw, zmiany modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności, problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE na lata 2007 - 2013; zmiana zatrudnienia w rolnictwie a dochodowość różnych kierunków produkcji rolniczej (przypadek Irlandii. W.Brytanii); struktura dochodów rodzin rolniczych UE; pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych UE; turystyka wiejska i agroturystyka w UE (doświadczenia W.Brytanii, Francji, Irlandii); związki i organizacje rolnicze w rozwoju agroturystyki w UE; źródła informacji o agroturystyce w UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Źródła informacji o UE - obszarach wiejskich, problemach rozwoju itd.;

2. Gospodarka UE na tle świata, państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB;

3. Polaryzacja gospodarstw UE-27;

4. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: powody wprowadzenia, cele, zasady; ewolucja i perspektywy po 2013 r., argumenty przeciwników obecnego kształtu WPR;

5. Demografia UE, zmiana modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności;

6. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich a budżet UE; Strategia Lizbońska a Europa 2020;

7. Struktura dochodów rodzin rolniczych UE, pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE;

8. Turystyka wiejska i agroturystyka wybranych państw UE (Irlandia, W.Brytania, Francja);

9. Udział rolnika w cenie produktu a spółdzielnie UE i konsolidacja handlu;

10. Związki i organizacje rolnicze UE i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich UE.

Plan ćwiczeń:

1. Analiza internetowych źródeł informacji o turystyce wiejskiej UE, analiza zmian liczby gospodarstw wybranych państw UE;

2. Znaczenie rolnictwa jako źródła dochodów ludności wiejskiej;

3. Możliwości reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w programach UE;

4. Rozwój obszarów wiejskich UE na przykładzie wybranego państwa;

5. Agroturystyka wybranych państw UE.

Literatura:

Zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe:

EUROSTAT, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego

Musiał W. (red.). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o obszarach wiejskich UE, o problemach, zagrożeniach, możliwościach rozwoju w UE, a także w poszczególnych państw członkowskich,

- ma wiedzę o genezie i obecnym udziale wydatków na rozwój obszarów wiejskich w budżecie UE,

- zna argumenty zwolenników i przeciwników obecnej polityki dotyczącej obszarów wiejskich UE,

- zna podstawowe międzynarodowe i krajowe związki i organizacje rolnicze wpływające na kształt polityki rolnej UE.

Umiejętności:

- potrafi uzyskać i interpretować dane z różnych źródeł informacji, w tym krajowych i z Eurostatu,

- wykonuje i potrafi przedstawić aktualny stan oraz procesy zachodzące na obszarach wiejskich i w rolnictwie wybranych państw członkowskich UE.

Kompetencje społeczne:

- docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących na wsi UE, zarówno w zamożnych państwach UE, jak i w biedniejszych oraz specyfikę problemów krajów transformacji ekonomicznej,

- ma świadomość złożoności, wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi, w tym wpływu pozaekonomicznych i pozatechnologicznych aspektów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia) do wyboru przez studenta:

1. Ocena za opracowanie i prezentację dotyczącą poszczególnych zagadnień;

2. Ocena na podstawie kolokwium obejmującego wybrane wspólnie z prowadzącym tematy prezentowane przez studentów, którzy wybrali 1. formę zaliczenia.

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)