Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia plonowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.FPL.SM.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia plonowania
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy: Rolnictwo, 3 sem. II stopień, stacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Współczesne oddziaływanie na produkcję roślinną wymaga poznania mechanizmów warunkujących sprawny przebieg procesów biosyntezy, w wyniku, których kształtuje się biomasa roślin. Celem przedmiotu jest przedstawienie funkcjonalnych powiązań pomiędzy organizmami oraz ich środowiskiem, jak również wpływu tych zależności na produkcyjność roślin w układzie dynamicznym. Słuchacze kursu uzyskają kompetencje pozwalające na analizę zarówno skutków oddziaływania na produktywność warunków zewnętrznych jak i mechanizmów reakcji roślin na te czynniki.

Pełny opis:

WYKŁAD

Produkcja pierwotna biosfery

1. Energetyka produkcji biomasy.

2. Metody pomiaru produkcji pierwotnej.

3. Produkcja pierwotna w oceanach i na lądzie.

4. Bilans energetyczny biosfery.

5. Cykl obiegu materii.

Absorpcja energii słonecznej przez zbiorowiska roślin

1. Rozwój łanu i jego czynniki: sezonowe zmiany LAI, data siewu i jego gęstość, nawożenie azotowe, uszkodzenia liści, czynniki stresowe.

2. Architektura łanu a absorpcja promieniowania: optymalny i maksymalny LAI, fotosynteza liści i architektura łanu, „łan idealny”.

3. Mikroklimat łanu i możliwości jego regulacji.

Procesy fotosyntezy i oddychania

1. Produktywność fotosyntetyczna: intensywność fotosyntezy, fotooddychania i oddychania ciemniowego a produkcja biomasy.

2. Fotosynteza jako proces dyfuzyjny i jego ograniczenia: warstwa graniczna i turbulencje, dyfuzyjna oporność szparkowa i mezofilowa.

3. Endogenne i środowiskowe czynniki procesu fotosyntezy: możliwości ograniczenia oddychania u C4, wydajność kwantowa C3 i C4, wpływ promieniowania i temperatury na intensywność fotosyntezy netto u gatunków C3 i C4, potencjał plonowania gatunków C3 i C4, wiek liści, kontrola fotosyntezy przez sprzężenie zwrotne akumulowanych asymilatów, hormony, uwodnienie tkanek i stres azotowy.

4. Perspektywy powiększania fotosyntezy netto: hodowla roślin o zwiększonej intensywności fotosyntezy, zmiany anatomiczne w liściach, chemiczna regulacja fotoodychania.

5. Udział różnych organów zbóż w asymilacji CO2, nowe modele rozwojowe roślin.

Proces oddychanie a produkcja biomasy

1. Genotypowa i sezonowa zmienność intensywności oddychania.

2. Oddychanie związane z podstawową przemianą materii i wzrostem.

3. Alternatywne szlaki oddechowe.

Dystrybucja produktów fotosyntezy

1. Hipoteza „source-sink” a plon ekonomiczny: konkurencja organów o asymilaty i jej zmiany z rozwojem roślin, wpływ metabolizmu na dystrybucję asymilatów, indeks żniwny.

2. Rozdział asymilatów w liściach, ładowanie i rozładowanie floemu.

3. Zależność dystrybucji asymilatów od czynników środowiska i genotypu.

Pobieranie, zużycie i wydzielanie wody

1. Potrzeby wodne roślin uprawnych, współczynnik zużycia wody, bilans cieplny roślin.

2. Szparkowa i pozaszparkowa regulacja zużycia wody.

3. Stres wodny: zarys mechanizmów reakcji i odporności.

4. Ekologiczne typy gospodarki wodnej.

Ekofizjologia szczegółowa na przykładzie roślin zbożowych

1. Gęstość siewu a plon ziarna i komponenty plonu.

2. Wpływ daty siewu na liczebność kłosów, liczbę ziaren i ich masę.

3. Zależność plonu ziarna i jego komponentów od nawożenia azotowego.

4. Nawadnianie zbóż

Postęp biologiczny a produktywność roślin

ĆWICZENIA

1 Porównanie intensywności fotosyntezy netto gatunków C3 i C4

2 Wpływ temperatury na produktywność fotosyntetyczną wybranych roślin uprawnych.

3 Wyznaczenie zależności oddychania ciemniowego liści od ich uwodnienia.

4 Zbadanie zmian oporu dyfuzyjnego aparatów szparkowych i transpiracji w reakcji na zmienne uwodnienie tkanek.

5 Wyznaczenie wydajności kwantowej fotosyntezy u liści kukurydzy.

6 Pomiary stężenia CO2 w liściach u roślin C3 i C4.

7 Określenie zmian dystrybucji asymilatów pod wpływem zróżnicowanych warunków oświetlenia roślin.

8 Zastosowanie metody fluorescencyjnej do pomiarów produktywności agrocenoz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biologia plonowania. 1985. Ed. P.S. Carlson. PWRiL, Warszawa

Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby. 1999. REd. S. Grzesiuk, I. Koczowska. R.J. Górecki. Wyd. Art., Olsztyn.

R. Wilkinson: Plant-Environment interactions, NY, Basel, Hong Kong, 1994.

Literatura uzupełniająca:

F.L. Milthorpe, J. Moorby: Wstęp do fizjologii plonowania roślin, 2003.

M. Hawkesford, P. Buchner: Molecular analysis of plant adaptation to environment, 2001.

J. Górecki, S. Grzesiuk: Fizjologia plonowania roślin, 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a/ poznaje mechanizmy wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

b/ poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i zrozumienia kształtowania plonu

c/ pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

a/ student opanowuje laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

b/ zapoznaje się z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

c/ wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

a/ student organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

b/ rozumie potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

a/ Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

b/zaliczenie zadań i raportu z ćwiczeń praktycznych

c/ ocena podsumowująca: test jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)