Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nawożenie a jakość plonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s2.NJP.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nawożenie a jakość plonów
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, organicznymi i naturalnymi na jakość plonu roślin uprawnych.

W ramach przedmiotu omówiony zostanie wpływ nawożenia na jakość plonów roślin uprawnych oraz kryteria oceny jakościowej plonów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny zbożowe, okopowe, przemysłowe i pastewne, w tym UZ. Przedstawione zostaną potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Podane zostaną aktualne normy dotyczące oceny plonów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Warunki naturalne polskiego rolnictwa. Czynniki decydujące o wielkości i jakości plonów. Podział cech jakościowych roślin.

2-3. Uprawa roślin zbożowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Cechy jakościowe kukurydzy przeznaczanej na zakiszanie.

4-5. Uprawa roślin okopowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe korzenia buraka cukrowego i bulw ziemniaka.

Ćwiczenia

1-2. Zasady ustalania dawek składników pokarmowych i nawozów pod rośliny uprawne.

3-4. Uprawa roślin strączkowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe nasion bobiku i soi.

5-6. Uprawa roślin przemysłowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe nasion rzepaku

7-8. Uprawa roślin włóknistych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe włókna i nasion lnu.

9-10. Uprawa roślin specjalnych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe liści tytoniu.

11-12. Uprawa roślin specjalnych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe szyszek chmielu.

13-15. Wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe runi UZ – łąk i pastwisk, z uwzględnieniem wymagań pokarmowych zwierząt.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 24 godz.

w tym: wykłady 5 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 36 godz. (praca własna = (ECTS x 30)- suma z wiersza 1)

Literatura:

Podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Grzebisz W. 2011. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 1. Oleiste, okopowe i strączkowe. PWRiL, Poznań.

3. Grzebisz W. 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 2. Zboża i kukurydza. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

1. Aktualny „Rocznik statystyczny rolnictwa”, GUS, Warszawa.

2. Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach.

Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Sawicka B. (red.). 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR w Lublinie, Lublin.

Aktualny „Rocznik statystyczny rolnictwa”, GUS, Warszawa

Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia czynniki wpływające na jakość plonów

- zna potrzeby pokarmowe roślin

- wymienia parametry oceny jakościowej roślin uprawnych

Umiejętności:

- oblicza potrzeby pokarmowe roślin

- oblicza dawki nawozów potrzebne do uzyskania określonego plonu

- bilansuje dawki nawozów, aby ograniczyć negatywny wpływ nawozów na parametry jakości roślin

- ocenia wpływ nawożenia mineralnego, naturalnego i organicznego na parametry jakościowe plonu roślin uprawnych

Kompetencje społeczne:

- pracuje w zespole

- organizuje pracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Wykłady:

I i II termin – zaliczenie pisemne w formie testowej, III termin – zaliczenie ustne

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnia 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnia >90%).

Ćwiczenia:

W oparciu o materiały dostarczone przez prowadzącego zajęcia, w trakcie każdych ćwiczeń studenci przygotowują sprawozdanie, pracując w zespołach 2-4 osobowych. Oceniana będzie poprawność obliczeń, interpretacji wyników i formułowania wniosków. Ocena podsumowująca jest średnią arytmetyczną otrzymywanych ocen. Jeśli średnia jest mniejsza od 3,0, student przystępuje do pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.