Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie turystyką wiejską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9ZTW.s6.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie turystyką wiejską
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a tak¿e ich cech oraz

różnych kryteriów podziału turystyki na obszarach wiejskich. Materiał obejmuje również kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz z wiejską infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zarządzanie turystyką - ogólne aspekty – 1 godz.

2. Historia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

1 - godz.

3. Formy turystyki wiejskiej - 2 godz.

4. Wiejska baza noclegowa - 2 godz.

5. Istota i formy strategii rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

- 2 godz.

6. Zarządzanie dziedzictwem historyczno – kulturowym na

obszarach wiejskich - 2 godz.

Ćwiczenia:

1. Zarządzanie agroturystyką

2. Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju agroturystyki

3. Marketing i działalność promocyjna w agroturystyce

4. Wiejska infrastruktura turystyczna

5. Usługi rekreacyjne w agroturystyce

Literatura:

1) Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

2) Michałowski K., Ziółkowski R., Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę nt. istoty i zasad zarządzania usługami turystycznymi na obszarach wiejskich, w tym agroturystyką,

- student poznaje rolę marketingu w zarządzaniu usługami agroturystycznymi;

- student zapoznaje się z istotą promocji usług turystyki wiejskiej oraz agroturystyki przez różne podmioty i instytucje.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi definiować pojęcia i zagadnienia dotyczące istoty i zasad zarządzania

usługami turystycznymi na wsi,

- student potrafi okreslić wpływ różnych form działalności marketingowej na rozwój i zarządzanie usługami

turystycznymi na obszarach wiejskich,

- student potrafi wyspecyfikowaś czynniki wpływajace na podwy¿szanie konkurencyjnosci regionów wiejskich w ramach efektywnego zarzadzania usługami turystycznymi.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega znaczenie różnych czynników w celu promowania turystyki wiejskiej, opartego na rozwoju i

efektywnym zarządzaniu usługami turystycznymi na wsi,

- efektem nauczania jest swiadomosc studenta dotyczaca potrzeby wspierania rozwoju usług turystycznych na wsi i agroturystycznych jako czynnika wspomagającego społeczno-ekonomiczny rozwój terenów wiejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie pisemnej. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, a następnie uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 10 godz.

ćwiczenia - 5 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje - 2 godz.

Razem: 33 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 22 godz.

Razem: 42 godz.

Razem godz. 75:25 = 3

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.