Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9ZOP.s4.NM.REKMX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie trzeciego sektora, jako ważnego elementu życia społeczno-gospodarczego i elementu kształtowania różnego rodzaju polityk. Podczas wykładów zostaną przedstawione zasady funkcjonowania tego typu organizacji. Ważnym elementem jest przekazanie podstawowych informacji o specyfice realizacji poszczególnych funkcji zarządzania w odniesieniu do organizacji pozarządowej. W czasie zajęć zostaną omówione zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji typu NGO. Przedstawione będą metody heurystyczne służące kreatywnemu podejściu do problemów rozwoju społeczno-gospodarczego. Scharakteryzowane zostaną podstawowe formy prawne organizacji pozarządowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicja trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, organizacji non-profit (podział wg rodzaju działalności, ze względu na cel, ze względu na główne źródło finansowania) i przegląd teorii ekonomicznych dotyczących organizacji non-profit

2. Trzeci sektor jako realizacja ludzkiej potrzeby pomocy innym – ujęcie historyczne, analiza wielkości środków finansowych przepływających przez trzeci sektor (porównanie Polski z innymi krajami na świecie)

3. Zasady powstawania organizacji pozarządowych i ich znaczenie jako nośnika zmiany społecznej – przykłady

4. Planowanie w organizacjach pozarządowych, czynniki wpływające na sukces organizacji pozarządowych, dostosowanie formy działalności do celów działania organizacji non-profit, jak sprawić by organizacja działała strategicznie?

5. Struktura organizacyjna organizacji pozarządowych i źródła finansowania ich działalności

6. Kierowanie w stowarzyszeniu i innych organizacjach pozarządowych, wyzwania dla kierowników

w organizacjach pozarządowych (zarządzanie relacjami, złe nawyki, dobre obyczaje)

7. Marketing organizacji pozarządowej

8. Internet, informacja, komunikacja i bazy danych w zarządzaniu organizacją pozarządową

9. Kontrola organizacji i w organizacjach pozarządowych

10. Organizacje pozarządowe – współpraca ponad granicami

11. Wykład gościnny jednego z prezesów Lokalnej Grupy Działania lub innej organizacji pozarządowej

12. Specyfika zarządzania organizacją świadczącą usługi

13. Specyfika zarządzania organizacją samopomocową

14. Specyfika zarządzania organizacją lobbingową

15. Podsumowanie wykładów – egzamin „0”

Ćwiczenia

1. Przedstawienie planu organizacji ćwiczeń i przeprowadzenie burzy mózgów na temat hipotetycznej organizacji, która zakładamy w ramach ćwiczeń np. stowarzyszenie miłośników wiejskiej tradycji.

2. Dokumenty rejestrowe stowarzyszenia/fundacji i procedury z nimi związane

3. Prowadzenie kampanii, przykłady strategii kampanii wraz z celami krótko i długookresowymi, zgranie czasu, współpraca w ramach sieci, informacja, rozpoznanie, badanie-narzędzia, zdobywanie funduszy.

4. Analiza układu sił na podstawie wybranej organizacji non-profit, wykorzystanie modelu Kurta Lewina, analizy czynnikowej STEP (czynniki: Społeczeństwo, Technologiczne, Ekonomiczne, Polityczne)

5. Budżet organizacji, problem: sukces rynkowy usługi organizacji typu non-profit a wkład tej usługi

w finansowanie całej organizacji. Studenci wiedzą, że w normalnej firmie im więcej sprzedajemy danej usługi tym większy jest jej udział w finansowaniu organizacji – jak zarządzać gdy jest odwrotnie? – poszukiwanie odpowiedzi w ramach ćwiczeń.

6. Czym się kierować przy wyborze strategii finansowania działalności organizacji pozarządowej (rodzaj działalności organizacji, dostępność funduszy unijnych, organizacja pożytku publicznego czy zwykła organizacja pozarządowa)

7. Przykłady działań marketingowych organizacji pozarządowych i pomysły studentów powstałe poprzez wykorzystanie znanych studentom metod heurystycznych: metody odwróconej, metody kolorów, metody kapeluszy

8. Internet, informacja, komunikacja i bazy danych w zarządzaniu organizacją pozarządową

9. Kontrola organizacji pozarządowych i kontrola w organizacji pozarządowej

10. Użycie metody odwróconej lub metody kolorów do wymyślenia przez studentów sposobu

na ożywienie „śpiącej” organizacji pozarządowej

11. Praktyczne działania w grupach na rzecz wybranej istniejącej organizacji pozarządowej, być może we współpracy z Janiną Ochojską-Okoń (PAH), Stefanem Rachwalskim (Fundacja Wspierania edukacji Młodzieży Wiejskiej im. Zofii i Władysława Pokusów), Barbarą Kawą (LGD Korona Północnego Krakowa)

12. Ćwiczenia odnośnie zarządzania organizacją świadczącą usługi

13. Ćwiczenia odnośnie zarządzania organizacją samopomocową

14. Ćwiczenia odnośnie zarządzania organizacją lobbingową

15. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Zarządzanie organizacjami pozarzadowymi

wykład 10

ćwiczenia 5

egzamin końcowy 1

konsultacje 4

Razem godzin: 20

Liczba punktów ECTS: 1

Przygotowanie esejów 10

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Przygotowanie do kolokwiów 5

Penetracja literatury i innych źródeł 5

Przygotowanie do egzaminu 30

Razem godzin: 55

Liczba punktów ECTS: 2

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 75

Ogółem liczba punktów ECTS: 3

Literatura:

Puchała J. Piotrowska A. 2011. Specyfika stylu zarządzania w organizacjach pozarządowych na przykładzie lokalnych grup działania [w:] Polityka Ekonomiczna, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, Wrocław 2011, s. 593-604

Huczek. M. 2003. Marketing organizacji non-profit.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania I Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec.

Hudson M. 1997. Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Tłumaczenie Maria Wanat. Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO w ramach realizacji programu Phare Dialog Społeczny. Warszawa.

Narski Z. 2002. Zarys wiedzy o stowarzyszeniach. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń.

Stowarzyszenie Asocjacje. 2004. Poza rządami, ponad granicami – deklaracje Programu John Hopkins International Fellows In Philanthropy. Tłumaczenie Beata Juraczek-Kopacz. Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO. Warszawa

Weisbrodt B. 1988. The Non-profit Economy. Harvard University Press. Harvard.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student identyfikuje i charakteryzuje specyfiką zarządzania organizacją pozarządową,

- student posiada ogólną wiedzę o modelu współpracy trójsektorowej,

- student orientuje się w praktycznych aspekty wdrażania czwartej osi PROW.

Umiejętności:

- student wykonuje symulację rejestracji organizacji pozarządowej,

- student definiuje cele organizacji i możliwe źródła finansowania jej działalności,

- student określa ramy współpracy trójsektorowej,

- student potrafi pracować w grupie.

Kompetencje społeczne:

- student organizuje prace w małym zespole w celu wykonania zadania z zakresu kreatywnego rozwiązania problemu,

- student docenia potrzebę zastosowania modelu współpracy NGO-samorząd,

- student jest w stanie wskazać odpowiednią formę prawną organizacji pozarządowej w zależności od lokalnych problemów społeczno-gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując sie podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ćwiczenia:

1) Oceny za wykonanie zadań w zespołach 2-3 osobowych.

uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, efektywność i organizacja pracy zespołu.

2) Projekty i opracowania indywidualne.

3) Aktywność studenta w czasie ćwiczeń.

Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady

Egzamin pisemny z tematyki prezentowanej na wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.