Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny lecznicze i przyprawowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.RL.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny lecznicze i przyprawowe
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi gatunkami roślin leczniczych i przyprawowych występujących w stanie naturalnym lub uprawie w Polsce, substancjami czynnymi ziół, wymaganiami siedliskowymi roślin zielarskich oraz technologią uprawy najważniejszych gatunków. Wymagania jakościowe odnośnie surowca różnych grup roślin leczniczych.

Umiejętności i kompetencje: Studenci znają najważniejsze gatunki ziół leczniczych i przyprawowych, znają wymagania siedliskowe ziół i roślin przyprawowych oraz zasady zbioru ze stanu naturalnego i technologię uprawy najważniejszych gatunków, a także wymagania jakościowe dotyczące surowca.

Pełny opis:

Zakres tematyczny poszczególnych wykładów:

1. Historia uprawy roślin leczniczych i przyprawowych w Polsce i na świecie. Aktualny rynek zielarski w Polsce. 2h

2. Substancje biologicznie czynne występujące w surowcach zielarskich mające zastosowanie w lecznictwie (witaminy, flawonoidy, alkaloidy, glikozydy). 2h

3. Substancje biologicznie czynne ziół przyprawowych mające znaczenie w sztuce kulinarnej (olejki eteryczne, barwniki, antyoksydanty). 2h

4. Gatunki ziół występujące w stanie naturalnym i znajdujące się pod ścisłą lub częściową ochroną. 2h

5. Regionalne uwarunkowania produkcji zielarskiej w Polsce. Zioła w agroturystyce. 2h

Zakres tematyczny poszczególnych ćwiczeń:

1. Uprawa roślin zielarskich na korzeń/kłącze. Gatunki, jakość surowca. 2h.

2. Uprawa roślin dostarczających ziela/liści. Gatunki, jakość surowca. 2h

3. Uprawa roślin dostarczających kwiatostanów/kwiatów. Gatunki, jakość surowca, rozwój.2h

4. Uprawa roślin dostarczających owoców/nasion. Gatunki, jakość surowca, rozwój. 2h

5. Organizacja gospodarstwa zielarskiego jako miejsca produkcji 2h

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2,00

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

1. Jasińska Z., Kotecki A. (red.) 2003. Szczegółowa Uprawa Roślin. Wyd. AR Wrocław

2. Kozłowski B., Seifert M. 2000. AptekaBraci Bonifratrów ; porady medyczne i ziołolecznicze. Wyd.; Edipresse Polska S.A.

3. Pisulewska E., Janeczko Z. 2008. Krajowe rośliny olejkowe; występowanie, uprawa, skład chemiczny, zastosowanie. Wyd. Know-How

4. Rumińska A. 1983. Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki. PWN Warszawa.

5. Strzelecka H., Kowalski J. (red). 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa WN PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student charakteryzuje podstawowe gatunki roślin zielarskich zarówno leczniczych, jak i przyprawowych.

2. Student zna substancje biologicznie czynne występujące w ziołach.

Umiejętności:

1. Rozpoznaje świeże i suszone gatunki ziół.

2. Rozpoznaje gatunki ziół znajdujące się pod całkowitą lub częściową ochroną.

3. Ocenia od strony kulinarnej i leczniczej przyprawy ziołowe produkowane w Polsce i importowane

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach kilkuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania prac oraz oceny z kolokwiów. Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.