Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rolnictwa ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A324.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rolnictwa ekologicznego
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie kulturowych, prośrodowiskowych, prozdrowotnych i ekonomicznych aspektów rolnictwa ekologicznego.

Podczas zajęć zostanie omówione miejsce i rola rolnictwa ekologicznego w koncepcji ekorozwoju. Następnie zostanie przedstawiona agrotechnika, konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym. Studenci zostaną zapoznani z procedurą uzyskiwania uprawnień inspektora atestującego gospodarstwa ekologiczne.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Proekologiczne tendencje we współczesnym rolnictwie, Zapoznanie z literaturą,

2. Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego,

3. Ekorozwój i rolnictwo ekologiczne,

4. Kolizje ekonomii z ekologią,

5. Pośrodowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego, jakość żywności i pasz ekologicznych

6-7.Agrotechnika i chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym, dobór roslin do warunków klimatyczno-glebowych

8-9.Ogrodnictwo i sadownictwo ekologiczne,

10.Efektywność ekonomiczna produkcji ekologicznej,

11. Rola rozporzadzeń 834 i 889 w rolnictwie ekologicznym,

12. Konwersja na system ekologiczny,

13-14.Certyfikacja i wymagania stawiane inspektorom atestującym gospodarstwa ekologiczne,

15. Scenariusze rozwoju rolnictwa ekologicznego

Ćwiczenia:

1. Przeprowadzenie kontroli gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z atestacji gospodarstwa ekologicznego. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie schematów technologicznych, metody i zasady kontroli,

2-3.Obliczanie struktury użytkowania ziemi, struktury użytków rolnych oraz struktury zasiewów,

4-5.Identyfikacja symptomów stosowania niedozwolonych środków,

6. Formułowanie niezgodności i naruszeń,

7. Wyznaczanie sankcji, biorąz pod uwage rozporządzenia 834 i 889

8. Określanie działań korygujących i walidacji,

9-10.Obliczanie masy produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży atestowanej,

11.Obliczanie bilansu nawozowego,

12-13.Obliczanie powierzchni paszowej oraz obsady zwierząt,

14.Sporządzanie kart zakupu i sprzedaży,

15. Podsumowanie i ocena protokołu

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Sołtysiak U. 1995. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. Leben Umwelt Warszawa

Siebeneicher G. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN Warszawa; 1-522.

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków; 1-72.

Tyburski J. Zakowska-Biemas S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa; 1-278.

Klima K., Łabza T. 2010. Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy zbóż według zasad rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. Żywność nr 3(70).

Wiśniowska-Kielian B., Klima K. 2007. Comparison of Cadium and Lead contents in soil and grain winter wheat from organic and conventional farms. Ecological Chemistry and Engineering, vol 14.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Wykazuje znajomość podstawowych zasad technologii stosowanej w rolnictwie ekologicznym w celu uzyskiwania żywności i pasz o wysokiej jakości w sposób bezpieczny dla środowiska

2. Zna oddziaływanie ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej na środowisko naturalne

3. Definiuje podstawowe pojęcia agrotechniczne i zna zasady doboru roślin do typu gleby

Umiejętności

1 Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk występujących w rolnictwie ekologicznym wpływających na jakość zywności i pasz

2. Wykazuje zdoności podejmowania standardowych zadań inżynierskich dotyczących kontroli w rolnictwie ekologicznym

3.Posługuje sie terminologią i znajomością podstawowych aktów prawnych

Kompetencje społeczne

1. Realizuje prace w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

2. Posiada świadomość korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających ze stosowania systemu ekologicznego w rolnictwie

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.