Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i modelowanie produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A296.SI.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i modelowanie produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod szacowania plonu ważniejszych roślin uprawnych oraz wybranych modeli deterministycznych opisujących przebieg procesów w układzie gleba-roślina-atmosfera.W czasie zajęć zostaną omówione cele i zadania prognozowania, zostanie przeprowadzony przegląd metod prognostycznych (metody matematyczne i niematematyczne). Omówione zostaną wybrane metody stosowane w prognozowaniu plonowania roślin w Polsce i w wybranych krajach UE oraz zostaną scharakteryzowane etapy i cele modelowania, przegląd wybranych modeli deterministycznych, jak również wykorzystanie technik teledetekcyjnych w prognozowaniu.

Cele kształcenia: umiejętność szacowania plonu wybranych roślin rolniczych, zrozumienie funkcjonowania modeli deterministycznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1.Cele i zadania prognozowania w rolnictwie.

2.Przegląd i założenia metod prognostycznych.

3.Metodyka szacunku produkcji stosowana przez GUS i w wybranych krajach UE.

4.Prognozowanie wielkości plonu ziarna zbóż.

5.Prognozowanie plonowania roślin okopowych.

6.Prognozowanie plonowania roślin strączkowych i rzepaku.

7.Prognozowanie plonowania roślin pastewnych, łąk i pastwisk.

8.Założenia, cele i etapy modelowania wzrostu i rozwoju roślin.

9.Gromadzenie danych empirycznych dla celów modelowania,

10. Statystyki oceniające kalibrację i weryfikację modeli

11. Charakterystyka wybranych modeli deterministycznych (WOFOST, EPIC, DSSAT, APSIM, Daisy i inne)

12. Struktura operacyjna modelu WOFOST. Rozwój roślin.

13. Symulacja produkcji potencjalnej i limitowanej niedoborem wody w modelu WOFOST/ elementy bilansu wodnego/ i zawartością składników pokarmowych

14.Wykorzystanie teledetekcji w prognozowaniu i modelowaniu

15.Wykorzystanie teledetekcji w prognozowaniu i modelowaniu

Tematy ćwiczeń:

1.Analiza stanu zasiewu zbóż w okresach przydatnych do prognozowania

2.Określenie zróżnicowania masy i liczby ziarniaków w kłosie oraz ich masy 1000 nasion

3.Obliczanie plonu zbóż w etapach prognozy

4.Określenie zróżnicowania wymiarów i masy bulw ziemianka i korzeni buraka

5.Obliczanie plonu roślin okopowych

6.Określenie elementów strukturalnych oraz prognozowanie plonu: rzepaku, grochu i bobiku

7.Obliczanie plonu runi użytków zielonych i roślin pastewnych z upraw polowych

8.Przygotowanie plików danych meteorologicznych dla różnych programów symulacyjnych. Obliczanie czasu termalnego

9.Przygotowanie plików danych odnośnie właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Przegląd charakterystyk roślinnych w różnych programach symulacyjnych

10.Obliczanie gromadzenia suchej masy na przykładzie prostego modelu wzrostu i rozwoju roślin. Obliczanie fotosyntezy, oddychania bytowego i wzrostowego

11.Erozja gleby /model USLE/

12.Elementy bilansu wodnego w modelach wzrostu i rozwoju roślin.

13.Wykonanie kalibracji wybranych parametrów modelu WOFOST w oparciu o dane empiryczne.

14.Obliczanie statystyk charakteryzujących skuteczność modelowania

15.Zaliczenie

Literatura:

Stańko S., 1994. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Analiza stosowalności zagranicznych metod prognozowania plonów w warunkach Polski. IUNG Pulawy, 1996 (praca zbiorowa)

Materiały unieszczane przez wykładowców na stronie internetowej.

B.Kulig. 2008 (w druku). Modelowanie wzrostu i rozwoju roślin (materiały do ćwiczen i wykładów - skrypt zostanie udostępniony w wersji elektronicznej do czasu jego wydania)

Efekty uczenia się:

wiedza:

1) student posiada ogólną wiedzę o metodach szacunku plonowania roślin i modelach roślinnych

2) identyfikuje i charakteryzuje główne determinanty plonowania roślin rolniczych

umiejętności:

3) szacuje plony roślin i stopień przezimowania plantacji

4) oblicza wydajność fotosyntetyczną łanu

5) wykonuje symulację plonowania roślin w zadanych warunkach siedliskowych

kompetencje społeczne:

6) organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania,

7) docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formułujące (ćwiczenia):

1) Oceny za wykonanie zadań obliczeniowych (rozwiązywanych indywidualne i w zespołach 2-3 osobowych) uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, efektywność pracy i stopień wykorzystania komputera do rozwiązywania zadań.

2) Projekty i opracowania indywidualne

Ocena końcowa: średnia ocen formułujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny (zadania problemowe lub/i obliczeniowe).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.