Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia ekosystemów turystyką wiejską i ich monitoring

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A238.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia ekosystemów turystyką wiejską i ich monitoring
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów zagrożeń środowiska i agroekosystemów, jakie pociąga za sobą turystyka wiejska.

Treści merytoryczne

Rola i znaczenie warunków przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, zmiany w użytkowaniu gruntów ornych, flory i fauny oraz znaczenie zachowania bioróżnorodności agrocenoz, zagrożenia agroekosystemów przemieszczaniem się organizmów szkodliwych dla roślin i ich obecnością w ziemiopłodach. Zapoznanie z organizacją monitoringu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń ze strony działalności bytowej, rolniczej i rekreacyjnej człowieka, z kryteriami wyboru i wykorzystania organizmów wskaźnikowych do oceny zmian zachodzących w środowisku oraz przepisami prawnymi regulującymi korzystanie ze środowiska.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1-2. Rozwój form turystyki: turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka. Zmiany w użytkowaniu ziemi oraz rola i znaczenie bioróżnorodności organizmów w środowisku.

3-4. Miejsce i rola agroturystyki w rozwoju wielofunkcyjnym wsi; waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, lasy i tereny zadrzewione, infrastruktura techniczna wsi, bezrobocie, agroturystyka jako jeden z kierunków rozwoju wsi.

5-6. Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz korzyści dla regionu. Agroturystyka a rolnictwo ekologiczne.

7-8. Zagrożenia środowiska presją turystyki wiejskiej (antropopresja, zajmowanie ziemi użytkowanej rolniczo dla rozwoju bazy turystycznej, udeptywanie gleby, nartrostrady, odpady, ruch pojazdów mechanicznych, hałas, zagrożenia społeczne).

9-10. Zagrożenia szaty roślinnej turystyką: zmiana składu gatunkowego, struktury roślinności, zmniejszenie biomasy.

11-12. Zagrożenia agroekosystemów przemieszczaniem się organizmów szkodliwych dla roślin (szkodniki, wirusy, grzyby - czynniki biotyczne) ich szkodliwość w ziemiopłodach oraz sposoby zapobiegania (profilaktyka, kwarantanna, biopreparaty).

13-14. Zagrożenia upraw rolniczych przez czynniki abiotyczne - pozostałości w ziemiopłodach - nawozy, pestycydy.

15. Ochrona środowiska leśnego przed wzmożoną turystyką

16. Rozwój zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i jego cele; pojęcia podstawowe.

17-18. Organizacja sieci monitoringu środowiska w Polsce. Przepisy prawne dotyczące zarządzania środowiskiem.

19-20. Metody monitorowania środowiska, zbieranie i opracowanie uzyskanych wyników. Praktyczne wykorzystanie danych monitoringowych.

21-22. Omówienie ważniejszych biowskaźników roślinnych i zwierzęcych stosowanych w ocenie jakości środowiska przyrodniczego.

23-24. Kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych emitowanych z obszarów rolniczych/wiejskich objętych agroturystyką do powietrza; zanieczyszczenie wód: eutrofizacja, acydyfikacja, saprobizacja. Wykorzystanie biowskaźników.

25-26. Ocena zawartości substancji zanieczyszczających glebę pochodzących z materiałów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz z działalności agroturystycznej gospodarstw. Wykorzystanie biowskaźników.

27-28. Kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych w produktach roślinnych; zagospodarowania produktów odpadowych wewnątrz gospodarstwa.

29-30. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Polsce na podstawie danych monitoringowych i znaczenie społeczne monitoringu.

Literatura:

Bieszczad S., Sobota J. (red.) 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego.

Graber C. Suter H. 1995. Biologiczna ochrona roślin, wyd. Multico.

Kochman J., Węgorek W. 1994. Ochrona roślin, Kraków.

Kozak D., Chmiel B., Niećko J. 2001. Ochrona środowiska.

Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. 2007. Ochrona biosfery.

Opracowania tematyczne z serii Biblioteka Monitoringu środowiska.

Raporty GIOŚ i WIOŚ.

Materiały dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.