Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby glebowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z2.ZGS.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby glebowe świata
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy: Rolnictwo, 2 sem. II stopień, stacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie roli gleby w środowisku oraz sposobów wykorzystania i ochrony zasobów glebowych świata. Poznanie prawidłowości rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej i podstaw najważniejszych klasyfikacji gleb o charakterze globalnym. Rozumienie tekstów w których stosowane jest nazewnictwo przyjęte w podziałach systematycznych gleb. Definicja gleby i jej funkcje w ekosystemach. Czynniki pedogeniczne wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources. Gleby poszczególnych stref klimatyczno-roślinnych na Ziemi. Gleby śródstrefowe, niestrefowe i pozastrefowe. Gleby Europy. Rozmieszczenie i struktura użytkowania gleb w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicja gleby i jej funkcje w ekosystemach. Budowa profilu glebowego, nazewnictwo poziomów glebowych wg klasyfikacji WRB.

2. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Cz I. Skała macierzysta - budowa geologiczna kontynentów.

3. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Cz II. Klimat, stosunki wodne, biosfera, działalność człowieka, czas.

4. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources.

5. Gleby mineralne klimatu subtropikalnego i tropikalnego oraz gleby klimatu aridowego i semiaridowego.

6. Gleby mineralne klimatu stepowego.

7. Gleby mineralne klimatu umiarkowanego.

8. Gleby mineralne, których rozwój warunkowany jest głównie geomorfologią.

9. Gleby mineralne, których właściwości zależą głównie od skały macierzystej. Gleby mineralne, w których kształtowaniu dużą rolę odgrywa czas.

10. Gleby antropogeniczne (gleby kulturoziemne, technosole). Gleby organiczne.

11. Przegląd i rozmieszczenie gleb w Europie.

12. Zmienność pokrywy glebowej i struktura użytkowania gleb w Polsce.

Ćwiczenia terenowe:

Oznaczanie kryteriów diagnostycznych gleb w terenie. Ustalanie jednostek gleb wg klasyfikacji WRB (2007) oraz Systematyki gleb Polski (2011) na podstawie oznaczonych i podanych w opisach kryteriów analitycznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Dobrzański B., Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1995.

3. IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Report No 103. FAO Rome.

Uzupełniająca:

1. Lecture notes on the major soils of the World (ed.) P. Driessen, J. Deckers., J. Spaargaren. FAO 2001.

2. Systematyka gleb Polski. 2011. Roczniki Gleboznawcze, 62(3).

Efekty uczenia się:

Student nabywa

Wiedza (W):

- poznaje prawidłowości rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej i podstawy najważniejszych klasyfikacji gleb o zasięgu światowym,

- zdobywa wiedzę na temat wykorzystania, degradacji i ochrony zasobów glebowych świata,

- indentyfikuje gleby poszczególnych stref klimatyczno-roślinnych Ziemi,

- poznaje sposoby zwiększenia powierzchni gleb świata zdolnych do produkcji żywności,

Umiejętności (U):

- opisuje i klasyfikuje gleby według World Reference Base for Soil Resources oraz Systematyki gleb Polski

Kompetencje społeczne (K):

- ma świadomość roli zasobów glebowych świata w wyżywieniu coraz większej liczby ludności Ziemi,

- ma świadomość zagrożeń i konieczności ochrony gleb świata,

- umie pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie pisemne w formie testu (jednokrotnego wyboru).

Ćwiczenia terenowe: obowiązkowa obecność, aktywne uczestnictwo, przy zaliczeniu przedstawienie sprawozdania z opisem i klasyfikacją profili glebowych według kryteriów WRB i Systematyki gleb Polski.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.