Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z1A.047.SI.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich, jak również wiedzy o problemach społeczeństw współczesnych, zwłaszcza polskiego, tak jak rysują się one z perspektywy socjologii. Treścią zajęć są następujące zagadnienia :

1. Wprowadzenie w problematykę i podstawowe pojęcia socjologii

2. Metody badawcze socjologii

3. Komunikacja interpersonalna

4. Kultura a osobowość społeczna człowieka

5. Strukturalne i funkcjonalne aspekty życia społecznego

Pełny opis:

Plan zajęć wykładów :

1. Geneza, zakres tematyczny i specyfika socjologii.

2. Socjologia teoretyczna a kierunki empiryczne w socjologii - w tym socjologia wsi i miasta.

3. Proces badawczy w socjologii, jego etapy, metody i techniki.

4. Badania masowe przy użyciu kwestionariusza (ankieta, wywiad); sporządzanie narzędzi badawczych.

5. Zastosowanie komputerowej techniki obliczeniowej w badaniach masowych. Problem pomiaru w socjologii.

6. Przeciwstawienie kultura - natura. Przyczyny powstania i rozwoju kultury. Potrzeby pierwotne i wtórne; skutki stałego wzrostu potrzeb wtórnych dla przeobrażeń kulturowych.

7. Potrzeby a wartości: pojęcie wartości i systemu wartości. Kultura a cywilizacja. Główne formacje kulturowe w skali globalnej. Koncepcja Huntingtona.

8. Społeczne wzorce zachowań, ich geneza i funkcje.

9. Normy społeczne i ich rodzaje (prawne, zwyczajowe, moralne). Granice norm. Pojęcie anomii.

10. Osobowość społeczna człowieka, jej bio - i socjogeniczne składniki. Proces socjalizacji. Postawy i zespoły postaw.

11. Pojęcie stosunku społecznego. Rodzaje stosunków. Więź społeczna i jej rodzaje.

12. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka. Funkcje grupy.

13. Rola społeczna w grupie. Cechy szczególne roli społecznej. Rola a osobowość. Pozycja w grupie.

14. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Margines swobody zostawiony jednostce a poczucie zagrożenia.

15. Pojęcie integracji i dezintegracji grupy. Tendencje: konformistyczna i nonkonformistyczna: ich skutki dla życia społecznego

Plan zajęć ćwiczeń :

1. Proces badawczy w socjologii.

2. Etapy, metody i techniki procesu badawczego.

3. Źródła informacji. Sposoby doboru obiektów.

4. Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety.

5. Zasady konstruowania kwestionariusza wywiadu.

6. Zasady komunikacji interpersonalnej.

7. Komunikowanie się między ludźmi.

8. Kultura i społeczeństwo.

9. Globalizacja.

10.Klasy społeczne.

11.Stratyfikacja i nierówności społeczne.

12.Organizacje społeczne.

13.Życie w nowoczesnym świecie.

14.Przestrzeń miejska i problemy socjologii miasta.

15.Problemy socjologii wsi.

Literatura:

Giddens A., 2005, Socjologia, PWN Warszawa.

Malinowski B., 2005, Argonauci zachodniego Pacyfiku, PWN, Warszawa.

Mathwes G., 2005, Supermarket kultury, PIW Warszawa.

Simmel G., 2005, Socjologia, PWN, Warszawa.

Szacki J., 2003, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)