Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja fotograficzna badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z.DFB3A.NLRZXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna badań naukowych
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w podstawy fotografii, która może stanowić narzędzie dokumentacji różnorodnych badań naukowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Fotografia dokumentacyjna a fotografia artystyczna. Elementy kompozycji: linia, kształt, forma, faktura, kolor, wzór. Rola oświetlenia w fotografii.

2. Prawo a fotografia. Aparaty fotograficzne i ich budowa. Automatyka aparatów. Metody pomiaru światła. Ekspozycja. Ogniskowa i przysłona. Głębia ostrości.

3. Rodzaje, cechy i zastosowania obiektywów fotograficznych. Wyposażenie dodatkowe w fotografii (pierścienie, statywy i monopody, filtry, blendy, lampy błyskowe).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podstawy edycji zdjęć w programach graficznych, Konwersja pliku RAW, przygotowanie zdjęcia do publikacji. Użyteczne aplikacje służące do orientacji w terenie. Techniki specjalne w fotografii: zwiększanie rozpiętości tonalnej, tworzenie panoram.

2. Obrona samodzielnie wykonanych fotografii o określonej tematyce.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 5; ECTS: 0,2. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Hunter F., Biver S, Fuqua P., 2009, Światło w fotografii. Magia i nauka, Wyd. Galaktyka

Peterson B., 2008, Kreatywna fotografia bez tajemnic, Wyd. Galaktyka

Dederko W., 2006, Światło i cień w fotografii, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne

Busselle M., 2002, Fotografia barwna, Wyd. Artystyczne i Filmowe

Freeman M. 2008. Fotografia zbliżeniowa, Wyd. National Geographic

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- posiada wiedzę nt. fotografii i technik stosowanych w fotografii

- zna i rozumie rolę podstawowych elementów kompozycyjnych w tworzeniu dokumentacji fotograficznej

- wie jakie są jego prawa i obowiązki jako fotografa w świetle przepisów prawa

B/ umiejętności:

- posiada podstawowe umiejętności wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań naukowych

- potrafi ocenić efekty swojej pracy w sposób usystematyzowany i merytoryczny

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

- postrzega swe otoczenie z większą wrażliwością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu fotografii.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta serii 5 zdjęć z komentarzem i opisem, przedstawiających (do wyboru):

a) krajobraz rolniczy (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. różnorodność krajobrazu; pokazać zjawiska w nim występujące takie jak erozja, degradacja gleby; udokumentować mozaikowatość upraw, wydłużenie pól, problem nadmiernych deniwelacji na terenach rolniczych, sąsiedztwo funkcji itp.)

b) zagadnienia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. przykłady degradacji środowiska; jego ochrony; funkcjonowanie budowli i urządzeń t.j. oczyszczalnie, sortownie, spalarnie, elektrownie wodne, wiatrowe, instalacje geotermalne, urządzenia energooszczędne, proekologiczne)

c) praca i badania naukowe (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. czynności wykonywane podczas prac na wyjazdach terenowych, w laboratorium, na sali komputerowej)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.